Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa)

20 maja br. ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP.

Ustawa o określa kompleksowe rozwiązania wdrożeniowe w perspektywie finansowej 2021–2027 dedykowane zarządzaniu programami z zakresu polityki spójności, realizacji Krajowego Planu Odbudowy oraz wdrożeniu działań w ramach tzw. Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej. Konsekwencją projektowanych rozwiązań jest szereg zmian o charakterze wynikowym i doprecyzowującym w innych ustawach.

Ustawa zacznie obowiązywać od dnia 4 czerwca br. z pewnymi wyjątkami:

 • w zakresie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych:
  - art. 125 pkt 11 lit. b i pkt 13, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r. (tj. dnia 21 maja br.);
  - art. 125 pkt 12, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r. (tj. dnia 21 listopada br.);
  - art. 125 pkt 10, 17, 18 i 20, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. dnia 21 listopada br.);
 • w zakresie specustawy funduszowej (ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19):
  - art. 129 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. (tj. dnia 21 maja br.);
 • w zakresie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej: - art. 111 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. dnia 21 maja br.);
 • w zakresie art. 139 dot. udzielania pomocy w ramach projektów dotyczących wniosków o przyznanie premii technologicznej złożonych do Banku Gospodarstwa Krajowego:
  - wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. dnia 21 maja br.);
 • w zakresie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (dostosowanie postanowień umowy określającej warunki i tryb przekazywania środków na pokrycie wynagrodzenia oraz kosztów poniesionych przez Polski Fundusz Rozwoju wskutek realizacji programu rządowego):
  - art. 144 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. dnia 21 maja br.);
 • w zakresie ustawy wdrożeniowej:
  art. 84 (dot. zamieszczania informacji o umowach z ekspertami w publicznym rejestrze umów) wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
 • w zakresie ustawy o finansach publicznych:
  art. 113 pkt 4 lit. b i pkt 5 (dot. przedawnienia zobowiązania do zwrotu środków oraz kwestii odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania do zwrotu dofinansowania) wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. dnia 21 sierpnia br.);
  art. 140 (przepisy intertemporalne dot. post. o odp. osób trzecich oraz przedawnienia zobowiązania do zwrotu środków wynikających z decyzji o odp. osób trzecich) wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. dnia 21 sierpnia br.);
  art. 113 pkt 19 (dot. zaciągania zobowiązań na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich) wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. dnia 21 maja 2025 r.);
  art. 142 ust. 4 (dot. przepisów wykonawczych w zakresie podmiotów wykluczonych z dofinansowania) wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. dnia 21 maja 2025 r.).
Dokumenty
pdf
1.79 MB
Obowiązujący od

04.06.2022

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin