Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opublikowano: 20.04.2023

To 2,7 mld euro na rozwój regionu do 2027 r. Nowy program unijny działać będzie w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, a także o nowy instrument - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Dokument przygotowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego w możliwie największym stopniu odpowiada na potrzeby rozwojowe regionu wyznaczając drogę do przemyślanych inwestycji poprzez następne 7 lat.

Blisko 2,7 mld euro to realne wsparcie rozwoju naszego regionu.

Witold Kozłowski marszałek Małopolski

– podkreśla marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Patrząc na unijne inwestycje, które realizowaliśmy w ostatnich latach widzimy, że projekty infrastrukturalne powoli w Małopolsce się kończą. Sieć dróg ekspresowych jest niemalże domknięta, infrastruktura wodno-ściekowa została dostosowana do standardów unijnych, a podstawowe projekty edukacyjne, rewitalizacyjne i kulturalne są już w większości zakończone.

Przyszedł czas na nowe, nieszablonowe pomysły, które będą mogły być zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu. Mamy szanse na kontynuowanie inwestycji służących Małopolsce. Zainwestujemy  w małopolską przedsiębiorczość, nowe miejsca pracy i badania. Zadbamy o dobry klimat i środowisko. Mamy ambitne cele związane z transformacją ekologiczną i cyfrową regionu. Dlatego na cele klimatyczne przeznaczymy większość środków z nowego programu. 

Rozpoczyna się dla nas czas intensywnej pracy, pozytywnych zmian i odważnych inwestycji  w przyszłość. Otwieramy się na nowe możliwości.

Myśl- Wiedza-Innowacja

Dzięki 312 mln euro nadal będziemy budować nowoczesną przestrzeń dla małopolskiego biznesu  i gospodarczą markę regionu.  Fundusze Europejskie służyć będą realizacji inwestycji badawczo – rozwojowych, a także projektów obejmujących wdrożenia wyników prac B+R. Przedsiębiorcy wciąż będą mogli korzystać z Bonów  na Innowacje i wsparcia dla start-upów.  Dofinansujemy inwestycje w badania i rozwój oraz wykorzystamy potencjał uczelni i centrów badawczych do zwiększenia popytu na innowacje.

Po pierwsze środowisko

510 mln euro środków unijnych umożliwi między innymi inwestowanie w nowe źródła energii odnawialnej, poprawę, jakości powietrza, rozwój systemów gospodarki odpadami oraz wsparcie służb ratunkowych i ochronę różnorodności biologicznej.

Dzięki tym środkom będziemy mogli zadbać o bezpieczeństwo ekologiczne regionu. Rozwijając zieloną i niebieską infrastrukturę tworzyć będziemy „miasta z klimatem” poprawiając w ten sposób, jakości życia mieszkańców oraz odporność miast na skutki zmian klimatu.
Ponadto wprowadzimy model szkół neutralnych klimatycznie.

Chcemy, aby działania te przyczyniły się też do zmniejszenia tak dotkliwego w Małopolsce problemu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Dotowane będą także projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, czyli odchodzimy od marnotrawienia zasobów naturalnych na rzecz recyklingu.

Wśród priorytetów znalazło się także naprawienie relacji z naturą, czyli ochrona gatunków i plan odbudowy zasobów przyrodniczych.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej, którą zakłada Europejski Zielony Ład jest możliwe, jednak wymaga szerokich, intensywnych i konsekwentnych działań, w które mamy szanse się zaangażować.

Zielony transport Małopolski

Małopolska przeżywa prawdziwą transportową rewolucję. Nowoczesne, ekologiczne autobusy, komfortowe węzły przesiadkowe i parkingi Park&Ride, a także kilometry nowych ścieżek rowerowych zakończonych parkingami „Bike & Ride” – to już mamy, teraz czas na więcej.

Przed nami nowe środki unijne i kolejne możliwości na sukcesywne zmiany w małopolskiej komunikacji.

136,3 mln euro na rozwój niskoemisyjnego transportu dla małopolskich miast i 201 mln euro dla regionu – tyle środków unijnych zabezpieczono w programie Fundusze Europejki dla Małopolski na transport w duchu eko, który systematycznie podbija małopolskie miasta.

Mieszkańcy coraz częściej zmieniają swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i przesiadają się na proekologiczne środki transportu. Korzyści z takiej zmiany odczuwają zarówno pasażerowie, bo zwiększa się komfort podróżowania, jak i gminy, bo dzięki np. wymianie floty na autobusy hybrydowe i elektryczne obniżają koszty transportu, a nowe węzły, parkingi i obwodnice wyprowadzą ruch z centrów miast. 

Tu liczy się człowiek

Nie ma rozwoju gospodarczego regionu bez inwestycji w jego mieszkańców.

Blisko 300 mln euro zainwestujemy w budowę i rozwój obiektów wspierających usługi społeczne. Zadbamy o poprawę równego dostępu do usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie oraz opieki zdrowotnej. Wzmocnimy rolę kultury i turystyki.  Z kolei 659,4 mln euro przeznaczymy na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój Małopolan i ich kompetencji zawodowych. Wesprzemy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pomoc uzyskają także podmioty ekonomii społecznej. Małopolanie znów będą mogli brać udział w programach profilaktyki zdrowotne. Dedykowane wsparcie uzyska społeczność romska.  Zwiększymy także dostęp do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych

Kwota 211,3 mln euro wesprzemy projekty zwiększające wpływ wspólnot lokalnych na rozwój obszarów wiejskich.  To środki między innymi na ochronę i opiekę nad zabytkami, budowę nowych tras rowerowych, stworzenie Małopolskiej Giełdy Rolnej, rewitalizację miast i realizacje działań przyczyniających się do rozwoju turystyki uzdrowiskowej.

Fundusze Europejskie dla Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski, to jedno z narzędzi Europejskiego Zielonego Ładu, czyli działań na rzecz zrównoważonej gospodarki. Fundusz jest przeznaczony dla regionów, których gospodarki opierają się na wydobyciu węgla, a tym samym są narażone na negatywne skutki społeczne odchodzenia od tego surowca. 254 min euro przeznaczymy dla Małopolski Zachodniej, gdzie ogniskują się tego rodzaju problemy.
Program dotyczy konkretnie czterech powiat6w: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego.
Będą to inwestycje w gospodarkę i środowisko, ale przede wszystkim w człowieka, by osoby stopniowo tracące pracę w górnictwie, mogły się przekwalifikować i miały gdzie pracować.