Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, zależnie od instytucji ogłaszającej konkurs jest:

  1. Zarząd Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków -  dla naborów ogłaszanych przez IZ;
  2. Instytucja Pośrednicząca - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków - dla naborów ogłaszanych przez MCP;
  3. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków - dla naborów ogłaszanych przez WUP.

Powyższe nie narusza praw i nie wyłącza obowiązków innych administratorów danych osobowych w rozumieniu art. 88 ustawy wdrożeniowej, który mówi o tym, że każda z ww. instytucji jest odrębnym administratorem.

Inspektor Ochrony Danych

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w UMWM: iodo@umwm.malopolska.pl
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w MCP: dane_osobowe@mcp.malopolska.pl
  3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w WUP w Krakowie: ochronadanych@wup-krakow.pl

Cele przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać dane w celu udziału w szkoleniu, skorzystania z newslettera lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną.  

Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji programu na podstawie:

  • ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (wdrożeniowa),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060  z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (rozporządzenie ogólne),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości realizacji danego zadania.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca funkcjonowania portalu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz mogą być również powierzone podmiotom przetwarzającym, np. w związku z realizacją umów w zakresie usług IT.

Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin