Sierpniowe nabory - Zapowiedź

Opublikowano: 03.08.2023

Wakacyjnych naborów ciąg dalszy, czyli „co nowego w sierpniu”?

W tym miesiącu o dofinansowanie swoich projektów będą mogli starać się beneficjenci z terenu Małopolski Zachodniej. 10 sierpnia w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) ogłoszony będzie nabór na inwestycje związane z transformacją transportu. Na cel ten przeznaczone jest ponad 172 mln zł.

Wnioski aplikacyjne będzie można składać do 31 października 2023 r. Na wsparcie z tej puli mogą liczyć projekty dotyczące m.in.:

•    Zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego (w tym wodorowego) dla połączeń miejskich, podmiejskich i ponadlokalnych, który spełnia wymogi „ekologicznie czystych pojazdów”
•    Budowy i przebudowy oraz wyposażenia zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji zeroemisyjnego taboru autobusowego transportu publicznego,
•    Budowy i przebudowy infrastruktury do obsługi podróżnych korzystających z publicznego i/lub zbiorowego transportu miejskiego, podmiejskiego, ponadlokalnego lub transportu kolejowego (np. centra i węzły przesiadkowe, dworce, parkingi typu „parkuj i jedź”, przystanki służące transportowi zbiorowemu, w połączeniu z elementami niezbędnymi dla ich pełnej funkcjonalności, np. budową chodników służących poprawie bezpieczeństwa osób korzystających z przystanków transportu zbiorowego),
•    Integracji usług transportowych dotyczących powiązań lokalnych i ponadlokalnych (w tym cyfryzacji), np.:

o    Organizacji i koordynacji rozkładów jazdy;
o    Tworzenia lub rozbudowy systemów zarządzania ruchem (ITS).

•    Tworzenia publicznej infrastruktury obsługi i ładowania pojazdów zeroemisyjnych (np. stacji ładowania pojazdów elektrycznych lub stacje tankowania paliw alternatywnych),
•    Rozbudowy infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (w tym dla ruchu pieszego i rowerowego), np.:

o    Dróg/ tras/ ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych;
o    Publicznych parkingów rowerowych, stojaków, wiat rowerowych oraz stacji samoobsługowej naprawy rowerów;
o    Kładek rowerowych i pieszo-rowerowych;
o    Systemów miejskich wypożyczalni rowerów.

Budżet naboru: ponad 172,6 mln zł.

Przypominamy także o obecnie trwających konkursach, wśród nich znajdują się te skierowane na transformację Małopolski Zachodniej, a także na aktywizację zawodową, projekty badawczo-rozwojowe czy wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej.

Aktualnie toczące się nabory:

•    Wsparcie dla rynku pracy w Małopolsce Zachodniej (nabór trwa do 07.08.2023 r.);
•    Tworzenie przestrzeni typu fablab w Małopolsce Zachodniej (nabór trwa do 13.09.2023 r.);
•    Ochrona bioróżnorodności w Małopolsce Zachodniej (nabór trwa do 01.09.2023 r.) nabór wniosków wydłużony do 15.09.2023 r.;
•    Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Małopolsce Zachodniej (nabór trwa do 01.09.2023 r.) nabór wniosków wydłużony do 15.09.2023 r.;
•    Wsparcie kompleksowych programów typu outplacement (nabór trwa do 4.09.2023 r.);
•    Finansowanie usług rozwojowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy oraz Bazę Usług Rozwojowych (nabór trwa do 4.09.2023 r.);
•    Dofinansowanie Inwestycji rozwojowych prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy w Małopolsce Zachodniej (nabór trwa do 5.09.2023 r.);
•    Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej (nabór trwa do 6.09.2023 r.);
•    Wsparcie prac badawczo-rozwojowych (z wdrożeniem) w małopolskich przedsiębiorstwach (nabór trwa do 26.09.2023 r.);
•    Rozwój sieci tras rowerowych VeloMałopolska (nabór trwa do 29.12.2023 r.);
•    Przeciwdziałanie ruchom masowym (nabór trwa do 29.12.2023 r.);
•    Wsparcie realizacji zadań Ekodoradców (nabór trwa do 29.12.2023 r.).


Szczegółowy harmonogram tegorocznych naborów jest dostępny na stronie: https://www.fundusze.malopolska.pl/harmonogram