Fundusze Europejskie pomogą w aktywizacji zawodowej Małopolan

Opublikowano: 09.08.2023

 Blisko 90 mln zł z Funduszy Europejskich zostanie przeznaczone na aktywizację zawodową 5 tysięcy bezrobotnych Małopolan. Umowy dla 21 beneficjentów z naszego regionu wręczył w Krakowie wicemarszałek Józef Gawron.

    Inwestujemy bezpośrednio w mieszkańców Małopolski, bo to pozwala budować ich zasobność oraz zasobność ich rodzin. To jest nasz kapitał o który dbamy, a środki z Funduszy Europejskich nam w tym pomagają. Na pierwsze 21 projektów przeznaczyliśmy blisko 90 mln, co pozwoli na aktywizację 5 tys. bezrobotnych Małopolan. Chcemy, aby każde miejsce w naszym regionie miało szansę na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie, aby była tam dostępna dobrze płatna praca. Dzięki temu Małopolska będzie rozwijać się w sposób zrównoważony, na czym nam szczególnie zależy

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Instytucja Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, zakończyła podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z 21 powiatowymi urzędami pracy Małopolski. Dofinansowane projekty dotyczą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Projekty będą trwać do połowy 2024 roku, a łączna wartość dofinansowania dla wszystkich powiatów w pierwszym naborze wynosi blisko 90 mln zł. Kwota ta pozwoli na aktywizację 5 tys. bezrobotnych Małopolan. Natomiast w całej perspektywie finansowej, czyli do 2029 roku, całkowita wartość projektów wyniesie około 528 mln zł, co pozwoli na aktywizację zawodową blisko 30 tys. osób poszukujących pracy.

    Mam ogromną radość, że Państwo w sposób uroczysty otrzymali umowy na dofinansowanie projektów na aktywizację osób bezrobotnych. Te umowy opiewają na kwotę blisko 90 mln zł, na te środki czekały powiatowe urzędy pracy, ale przede wszystkim czekały osoby bezrobotne, żeby skorzystać ze wszystkich przewidzianych dla nich form pomocy

- dodaje wicemarszałek Józef Gawron.

Zróżnicowanie kwot dofinansowania

Największą kwotę dofinansowania do projektów otrzymały: Gmina Miejska Kraków – blisko 15,4 mln, Powiat Nowosądecki – prawie 9,9 mln i Powiat Krakowski – ponad 9,1 mln zł.

Samorząd Województwa, realizując politykę regionalną w obszarze rynku pracy, ma wpływ na podział środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla samorządów powiatowych na aktywizację osób bezrobotnych. Kwota dla poszczególnych województw wynika z kontraktów programowych. Środki dla powiatowych urzędów pracy do wydatkowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski są dzielone przez Zarząd Województwa na podstawie algorytmu przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Algorytm ten uwzględnia zapotrzebowanie powiatów, wynikające z ich oceny sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz obiektywne dane statystyczne opisujące poziom i strukturę bezrobocia w danym powiecie. Większe kwoty są przyznawane powiatom o większej liczbie bezrobotnych oraz wyższej stopie bezrobocia. W strukturze w szczególności brane są pod uwagę liczebności grup, które mają trudność w samodzielnym znalezieniu zatrudnienia. Są to: osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50 oraz poniżej 30 roku życia, kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Specyfika projektów

Działania podejmowane w ramach projektów będą stanowiły inicjatywy na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia w regionie oraz nabycia kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Planowana jest realizacja zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób bezrobotnych, także z zakresu wsparcia postaw przedsiębiorczych i zakładania własnej działalności gospodarczej.

Projekty powinny charakteryzować się wysoką jakością udzielanego wsparcia, zapewniać wysoki poziom jego dostosowania do potrzeb i umiejętności osób uczestniczących w projektach oraz uwzględniać ich indywidualne predyspozycje i możliwości (m.in. płeć, wiek, sytuację rodzinną, zdrowotną, w tym występowanie niepełnosprawności, współwystępowanie jednocześnie kilku czynników powodujących dyskryminację). W ramach projektów udzielane będzie wsparcie w postaci m.in. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, a także dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z kolei pracodawcy będą mogli uzyskać refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie. Działania te realizowane będą przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Małopolsce, co oznacza, że każdy Małopolanin nieposiadający pracy, zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie mógł z nich skorzystać.

W projektach wskazane są grupy uznane za priorytetowe, takie jak: osoby poniżej 30 roku życia oraz osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, kobiety i migranci.

Sytuacja na małopolskim rynku pracy

Sytuacja na małopolskim rynku pracy pozostaje korzystna. Świadczy o tym między innymi rosnąca liczba podmiotów gospodarczych. Na koniec czerwca 2023 r. w Małopolsce funkcjonowało ich 471 836, czyli o 18 510 więcej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie, w czerwcu br. wyniosła ona 4,3% (w stosunku do maja spadła o 0,2%). To mniej niż średnio w kraju, stopa bezrobocia dla Polski wynosi 5%. Rośnie za to zbiorowość osób pracujących. W I kwartale bieżącego roku  takich osób było 1 milion 489 tys., czyli o 17 tys. więcej niż przed rokiem.

W powiatowych urzędach pracy na koniec czerwca zarejestrowanych było 61 470 osób bezrobotnych. To liczba porównywalna z okresem bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie pandemii COVID-19. Świadczy to o odporności małopolskiego rynku pracy na sytuacje kryzysowe, bo należy pamiętać o wciąż trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, która nie pozostaje bez wpływu na sytuację gospodarczą kraju i naszego województwa.

Jedną z konsekwencji konkurencyjnej gospodarki jest jednak to, że ludzie tracą miejsca pracy w wyniku zachodzących zmian rynkowych, w tym zmian technologicznych. Indywidualne sytuacje życiowe powodują również, że część osób na pewien czas znajduje się poza rynkiem pracy. Niektórzy z nich samodzielnie znajdują nowe zatrudnienie, część jednak bez wsparcia nie radzi sobie na rynku pracy. Przekazywane dzisiaj umowy pozwolą na sfinansowanie kosztów aktywizacji zawodowej takich osób.

 

Lista projektów zatwierdzonych do realizacji:

Powiat Bocheński - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

 •     Kwota dofinansowania: 1 794 090,64 zł
 •     Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego.

Powiat Brzeski - Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

 •     Kwota dofinansowania: 2 725 304,69 zł
 •     Tytuł projektu: PUP - Pomoc Umiejętności Praca z EFS+.

Powiat Chrzanowski - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

 •     Kwota dofinansowania: 3 339 073,92 zł
 •     Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim.

Powiat Dąbrowski - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

 •     Kwota dofinansowania: 2 988 838,60 zł
 •     Tytuł projektu: PUP - Aktywizacja osób bezrobotnych powiatu dąbrowskiego.

Powiat Gorlicki - Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

 •     Kwota dofinansowania: 2 645 999,36 zł
 •     Tytuł projektu: Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.

Powiat Krakowski - Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

 •     Kwota dofinansowania: 9 157 691,56 zł
 •     Tytuł projektu: "Qaktywności - Mocna Ekipa".

Powiat Limanowski - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

 •     Kwota dofinansowania: 6 198 239,94 zł
 •     Tytuł projektu: Aktywni zawodowo.

Powiat Miechowski - Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

 •     Kwota dofinansowania: 1 184 424,90 zł
 •     Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych powiatu miechowskiego FEM.

Powiat Myślenicki - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

 •     Kwota dofinansowania: 2 596 561,22 zł
 •     Tytuł projektu: Rozwiń karierę - pokonaj barierę!

Powiat Nowosądecki - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

 •     Kwota dofinansowania: 9 830 880,19 zł
 •     Tytuł projektu: Aktywizacja osób w powiecie nowosądeckim.            

Powiat Nowotarski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

 •     Kwota dofinansowania: 3 567 876,88 zł
 •     Tytuł projektu: Droga do zatrudnienia - aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu nowotarskiego.

Powiat Olkuski - Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu

 •     Kwota dofinansowania: 3 810 722,54 zł
 •     Tytuł projektu: Czas na aktywizację.

Powiat Oświęcimski - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

 •     Kwota dofinansowania: 3 238 623,41 zł
 •     Tytuł projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu oświęcimskiego.

Powiat Proszowicki - Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

 •     Kwota dofinansowania: 1 492 469,79 zł
 •     Tytuł projektu: Postaw na aktywność - projekt aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach.

Powiat Suski - Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej

 •     Kwota dofinansowania: 1 743 565,43 zł
 •     Tytuł projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie suskim - "Twoja szansa, Twój sukces".

Powiat Tatrzański - Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

 •     Kwota dofinansowania: 2 397 182,61 zł
 •     Tytuł projektu: Tatrzańskie Szlaki Kariery.

Powiat Wadowicki - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

 •     Kwota dofinansowania: 3 520 314,48 zł
 •     Tytuł projektu: Stawiamy na działanie.

Powiat Wielicki - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce

 •     Kwota dofinansowania: 2 202 020,10 zł
 •     Tytuł projektu: Aktywni na rynku pracy.

Gmina Miasta Tarnowa - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

 •     Kwota dofinansowania: 8 630 000,00 zł
 •     Tytuł projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów - „SZANSA NA SUKCES".

Gmina Miejska Kraków - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 •     Kwota dofinansowania: 15 390 515,50 zł
 •     Tytuł projektu: Kalejdoskop możliwości.

Miasto Nowy Sącz - Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu

 •     Kwota dofinansowania: 1 544 603,18 zł
 •     Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób w Mieście Nowym Sączu.