Zmiana terminu naboru wniosków w Działaniu 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną

Opublikowano: 23.08.2023

W dniu 22 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1584/23 w sprawie zmiany Regulaminu wyboru projektów dla Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.  
Przedmiotowa Uchwała dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów o 2 tygodnie, tj. do 15 września 2023 r. Modyfikacja spowodowana jest przerwą w działaniu Sytemu IGA, z uwagi na przeprowadzany w dniach od 15 do 21 lipca 2023 r. audyt bezpieczeństwa systemu.
Zaktualizowano również numer naboru, informacje w podrozdziale 2.2 Przedmiot naboru - §7 ust. 6 pkt 11-13, §25 ust. 1-2, a także §17 Regulaminu – w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis – w związku ze zmianą Rozporządzeń UE w tym obszarze. Zmianie podlega również §29 ust. 5 i §34 ust. 4 Regulaminu wyboru projektów oraz Załącznik nr 5 „Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu” (Dział II, Rozdział II, pkt 8) – w zakresie doręczeń, z uwagi na komunikat  Ministra Cyfryzacji dotyczący e-Doręczeń. 
Pozostałe modyfikacje mają charakter porządkowy i redakcyjny.

Dokumenty

pdf

353.25 KB

Obowiązujący od
22.08.2023