Zmiana terminu składania wniosków w Działaniu 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, Typ A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej

Opublikowano: 05.09.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w dniu 5 września 2023 r., uchwałą nr 1662/23 dokonał zmiany Regulaminu wyboru projektów konkursu nr FEMP.06.18-IP.01-013/23 ogłoszonego w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, Typ A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej.

Zmiana zapisów Regulaminu wyboru projektów wynika z potrzeby zwiększenia limitu podmiotów objętych wsparciem/uczestników projektu spoza danego podregionu, aktualizacji zapisów dotyczących Karty Praw Podstawowych i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a także zmiany Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027. Zmiana zapisów Regulaminu skutkuje wydłużeniem terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 18 października 2023 r. oraz przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu na styczeń 2024 r.

Dokumenty

pdf

208.17 KB

Obowiązujący od
05.09.2023

pdf

914.02 KB

Obowiązujący od
05.09.2023

pdf

427.11 KB

Obowiązujący od
05.09.2023