Zmiana terminu naboru wniosków w Działaniu 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu B Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

Opublikowano: 13.09.2023

W dniu 12 września 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1700/23 w sprawie zmiany Regulaminu wyboru projektów dla Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu B, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.

Przedmiotowa Uchwała dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów o 1 miesiąc, tj. do 16 października 2023 r. 
Dodatkowo zmieniono adres e-mail w przypisie nr 3, na: KPP_KPON@umwm.malopolska.pl Adres ten jest właściwym do zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektów lub działań beneficjenta z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty

pdf

351.7 KB

Obowiązujący od
12.09.2023