Szpital Specjalistyczny im. Dietla w Krakowie zmodernizował kolejne oddziały.

Opublikowano: 22.09.2023

 Pacjenci Szpitala Specjalistycznego im. Dietla w Krakowie mogą skorzystać z profesjonalnej opieki na nowo wyremontowanych oddziałach rehabilitacji i ortopedii. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

    Dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego i Funduszy Europejskich Szpital Specjalistyczny im. Dietla w Krakowie zmodernizował kolejne oddziały. Pacjenci oraz personel mogą teraz korzystać z nowoczesnych pomieszczeń i specjalistycznego sprzętu, a to w wszystko w ramach ograniczania negatywnych skutków Covid-19

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka

Głównym celem projektu było ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków Covid-19. Całkowita wartość tej inwestycji to przeszło 19,7 mln zł, z czego ponad 14,5 mln pochodziło z Budżetu Województwa Małopolskiego. Natomiast 5 mln to dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 14: REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1: REACT-EU dla zdrowia.

Szczegółowe cele projektu to:

• zwiększenie dostępności mieszkańców do usług zdrowotnych w kontekście zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i demograficznej,
• zwiększenie możliwości organizacyjnych i pobytowych pacjentów wymagających kuracji tlenowych w związku z przechodzeniem choroby COVID-19,
• zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób narządu ruchu, szczególnie w kontekście wzrastającej liczby osób starszych oraz rosnącej wraz z wiekiem społeczeństwa liczby głównych grup pacjentów, co pozwoli na zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo na terenie Małopolski,
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie aktywizacji zawodowej chorych oraz osób sprawujących opiekę nad chorymi,
• zapewnienie kompleksowej, skoordynowanej opieki nad chorym umożliwiającej szybszy powrót chorego do aktywności zawodowej i społecznej.

W ramach przeprowadzonych prac m.in. przebudowano i zmodernizowano oddziały ortopedii, rehabilitacji oraz pomieszczenia towarzyszące na poziomie -2, -1, 0 w budynku szpitala przy al. Focha 33 w Krakowie. Zakupiono też niezbędne wyroby medyczne tj. aparatura i narzędzia oraz wyposażenie: urządzenia techniczne medyczne i niemedyczne, meble oraz wyposażenie sal pacjentów i personelu.

Realizacja inwestycji pozwoli m.in. na ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 poprzez:

• powstanie instalacji gazów medycznych na oddziałach ortopedii i rehabilitacji, co znacząco zwiększy możliwości organizacyjne i pobytowe pacjentów wymagających kuracji tlenowych w związku z przechodzeniem choroby COVID-19,
• modernizację bazy leczniczej oraz sanitarnej, co poprawi bezpieczeństwo epidemiologiczne i warunki pobytu pacjentów a także warunki pracy personelu szpitala,
• modernizację i doposażenie oddziałów, co wpłynie na zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki nad chorym tym samym umożliwiając szybszy powrót chorego oraz osób sprawujących nad nim opiekę do aktywności zawodowej, co pozwoli na złagodzenie skutków gospodarczych związanych z pandemią COVID -19.