Informacja dla Wnioskodawców konkursu w ramach Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Opublikowano: 14.11.2023

UWAGA!

Jeżeli jesteś członkiem ZIT/IIT OPK, ich jednostką organizacyjną lub podmiotem z nimi powiązanym, zwróć uwagę na zapisy SZOP: „Jeżeli ZIT/IIT OPK przewiduje realizację projektów w danym typie projektu, wyłączeniu w naborze w tym typie operacji podlegają podmioty będące członkami danego ZIT/IIT OPK, ich jednostki organizacyjne oraz podmioty z nimi powiązane. Wyłączenie nie dotyczy projektów ujętych w Strategii Partnerstw CWD – Pilotaż.” Ograniczenie to dotyczy również projektów, w których w/w podmioty występują w charakterze partnerów.

Dla podmiotów, które są członkami ZIT/IIT OPK, ich jednostek organizacyjnych lub podmiotów z nimi powiązanych, będzie zorganizowany odrębny nabór wniosków w obszarze kształcenia zawodowego. 

Złożenie przez te podmioty (członków ZIT/IIT OPK, ich jednostki organizacyjne lub podmioty z nimi powiązane) wniosku w konkursie w ramach Działania 6.11 Typ A może zablokować możliwość akceptacji Strategii ZIT/IIT OPK i realizacji w ZIT/IIT OPK wsparcia w obszarze kształcenia zawodowego.