Fundusze Europejskie na zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych w Małopolsce Zachodniej

Opublikowano: 01.02.2024

Rusza nabór wniosków w ramach konkursów dla Priorytetu 8. Fundusze Europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych, typ projektu A. Nadanie terenom i obiektom zdegradowanym nowych funkcji społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i mieszkaniowych oraz na działania 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych, typ projektu B. Dofinansowanie działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych.

W ramach typu projektu A wspierane będą projekty związane z łagodzeniem negatywnych skutków działalności przemysłowej i górniczej, realizowane na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego. Nowe funkcje gospodarcze, społeczne, środowiskowe, mieszkaniowe będą obejmować m.in. przedsięwzięcia związane z tworzeniem i rozbudową Stref Aktywności Gospodarczych, projekty prowadzące do rozwoju nowych terenów zielonych, a także spełniających funkcje publiczne, rekreacyjne, społeczne lub przyrodnicze, np. parki, place zabaw. Możliwe będą działania dotyczące m.in. oczyszczania gleby, ziemi i wód gruntowych. Dopuszczalne  będą budowy, przebudowy, renowacje, adaptację budynków lub przestrzeni wraz z ich wyposażeniem, celem nadania im nowych funkcji np. świetlice , kluby seniora, przedszkola oraz kulturalne np. centra kultury czy muszle koncertowe.

Ponadto, możliwe będą także budowy, przebudowy, modernizacje, renowacje, adaptacje zdegradowanych budynków nie funkcjonujących, z przeznaczeniem na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe, socjalne lub komunalne, które będą wykorzystywane na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej

marszałek Witold Kozłowski

– tłumaczy marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

W ramach typu projektu B dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z opracowaniem dokumentacji planistycznej dla terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych, w tym budowlanej i technicznej, ale i dokumentacji koncepcyjnej, studyjno-planistycznej, przygotowywanych w kontekście sprawiedliwej transformacji.

Elementem szerszego projektu, nieprzeważającym w kosztach kwalifikowalnych, mogą być wydatki na elementy wynikające z typu projektu A Nadanie terenom i obiektom zdegradowanym nowych funkcji społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i mieszkaniowych.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w ramach naborów będą mogły być:

1)  Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
2)  Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego; 
3)  Administracja rządowa;
4)  Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska;
5)  Lokalne Grupy Działania;
6)  Organizacje pozarządowe;
7)  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
8)  Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi;
9)  Spółki wodne.

Pula środków

W ramach typu projektu A: 65 024 930,46 zł

W ramach typu projektu B: 8 618 304,63 zł

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 1 lutego do 15 marca 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: iga.malopolska.pl 

Więcej informacji? 

Regulamin naboru wraz z załącznikami znajdziesz do 8.13A TUTAJ i do 8.13B TUTAJ