Wyjaśnienia na temat zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Opublikowano: 01.02.2024

Opublikowano materiał opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, który zawiera wskazówki oraz interpretacje Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Założeniem niniejszego opracowania jest przekazanie wskazówek dotyczących angażowania nauczycieli i nauczycielek do projektów edukacyjnych finansowanych z EFS+ w perspektywie 2021-2027, których celem jest poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy. Jednocześnie, działania mają wspierać równy dostęp do
edukacji.