Już wkrótce powstanie Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej

Opublikowano: 19.03.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o wyborze o dofinansowaniu projektu pn. „Budowa i wyposażenie Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w m. Rytro”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Projekt Popradzkiego CEP EkoMałopolska jest częścią przedsięwzięcia strategicznego, ujętego w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, obejmującego budowę sieci nowoczesnych ośrodków edukacji ekologicznej, które zapewnią mieszkańcom dostęp do edukacji i informacji z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, a także przyczynią się do popularyzacji wiedzy o środowisku i ekologii oraz zrównoważonym planowaniu przestrzennym.

Całkowita wartość projektu wynosi 14, 3 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 11,7 mln zł. Dodatkowo Budżet Państwa dofinansuje przedsięwzięcie w wysokości 685 tysięcy zł. Pozostała kwota – prawie 2 mln zł – to wkład własny Samorządu Województwa Małopolskiego.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody poprzez rozwój i pogłębianie świadomości przyrodniczej dzięki edukacji prowadzonej przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Małopolanie oraz odwiedzający nasz region goście będą mogli zdobyć wiedzę w zakresie ochrony bioróżnorodności i funkcji ekosystemów oraz zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk.

Dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Województwo Małopolskie z gminą Rytro (pow. nowosądecki) zawarło umowę dzierżawy nieruchomości posadowionej w centrum miejscowość Rytro, na której obecnie znajduje się budynek, który ze względu na stan techniczny jest przeznaczony do rozbiórki.

Projekt obejmuje zatem rozbiórkę byłego przedszkola oraz budowę i wyposażenie Popradzkiego CEP wraz z niezbędną infrastrukturą, gdzie prowadzone będą zajęcia edukacyjne w salach warsztatowych i wokół obiektu. Planowane są zajęcia edukacyjne z grupami zorganizowanymi, otwarte warsztaty i konferencje. Ważnym elementem Centrum będzie interaktywna wystawa związana z Popradzkim PK i wpływem człowieka na bioróżnorodności tego miejsca. W obiekcie znajdzie się też centrum informacji o przyrodzie i eko- turystyce w regionie. Nowy budynek z nowoczesnym wyposażeniem pozwoli urozmaicić ofertę edukacyjną i poprawić jakość nauczania, a dzięki swojej lokalizacji i rozwiązaniom architektonicznym przyczyni się do zwiększenia dostępności.

Popradzkie CEP EkoMałoplska będzie punktem edukacji przyrodniczej o dogodnym połączeniu komunikacyjnym, a jego lokalizacja w Rytrze przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miejscowości - co będzie miało bezpośredni wpływ na rozwój turystyki w regionie.

Realizacja projektu planowana jest od kwietnia br. do końca marca 2026 r.