Ekonomia pełna dobra - Fundusze Europejskie będą wspierać małopolskie przedsiębiorstwa społeczne

Opublikowano: 26.03.2024

W Konarach odbyło się uroczyste przekazanie promes Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej na dofinansowanie projektów, które uzyskały akceptację w ramach naboru wniosków z Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Dzięki Funduszom Europejskim z puli regionalnej w Małopolsce pojawi się więcej działań związanych z integracją zawodową i społeczną, tworzeniem miejsc pracy oraz rozwojem lokalnym.

Kluczowym celem jest stworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, umożliwiających reintegrację zawodową i społeczną Małopolan, którzy napotykają trudności na rynku pracy

Wicemarszałek Łukasz Smółka

– zaznacza wicemarszałek Łukasz Smółka.

Usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej obejmują zwłaszcza animację lokalną, tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, działania reintegracyjne podejmowane przez przedsiębiorstwa społeczne, czy też wsparcie biznesowe oraz szkoleniowo-doradcze.

W ramach realizacji nowo wybranych projektów w Małopolsce powstanie ponad 900 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, a blisko 700 podmiotów ekonomii społecznej zostanie objętych wsparciem. Pojawią się też nowe inicjatywy w społecznościach lokalnych, rozwinie się współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem biznesu i organizacjami pozarządowymi.

Samorząd Województwa koordynuje działania mające na celu rozwój ekonomii społecznej poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Jednocześnie jest otwarty na głos sektora, którego przedstawiciele zasiadają w Małopolskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wspomniane gremium, funkcjonujące na podstawie ustawy o ekonomii społecznej, ma za zadanie m.in. wspierać województwo w wyznaczaniu priorytetowych kierunków rozwoju ekonomii społecznej ujętych w dokumencie pn. Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 r.

Województwo Małopolskie od lat stawia na rozwój ekonomii społecznej. Do tej pory z projektów realizowanych ze wsparciem Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 skorzystało blisko 2 tys. podmiotów ekonomii społecznej, powstało prawie 800 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, a prawie 1,5 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzymało odpowiednie wsparcie.