Ruszyła rekrutacja do projektu „Małopolski pociąg do kariery - sezon 1”!

Opublikowano: 14.05.2024

13 maja o o godzinie 10:00 rozpoczęliśmy rekrutację chętnych do udziału w projekcie „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1"!

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a jego głównym celem jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych mieszkających lub pracujących na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem/zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji.

W projekcie oferujemy Ci bony szkoleniowe o wartości 5025 zł, przy uwzględnieniu wkładu własnego w wysokości 502,50 zł.

Od 13 maja 2024 roku, możesz zgłosić się do projektu i skorzystać z obowiązkowej usługi doradczej - Bilansu Kariery Online, ale bony będzie można zamówić nie wcześniej niż w lipcu 2024 roku. W związku z tym szkolenia, studia podyplomowe i inne usługi, które będziesz chciał/a sfinansować za bony, zaplanuj najwcześniej w lipcu 2024.

Jako Uczestnik projektu będziesz mógł wykorzystać dofinansowanie na:

 •     szkolenia,
 •     egzaminy,
 •     potwierdzenie kwalifikacji,
 •     studia podyplomowe,
 •     coaching,
 •     mentoring.

Dodatkowo, będziesz mógł/mogła bezpłatnie skorzystać z jednej z oferowanych specjalistycznych usług doradczych, takich jak: AC/DC Assessment Center / Development Center, Pogłębiony Bilans Kompetencji, Coaching Kariery-doradztwo zawodowe z elementami coachingu, Warsztaty rozwijające kompetencje miękkie.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu możesz zostać, jeśli:

 •     jesteś pełnoletni (18-89 lat); z limitem 2526 miejsc dla osób do 24 roku życia,
 •     jesteś związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania lub pracy),
 •     nie prowadzisz działalności gospodarczej,
 •     posiadasz obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowo musisz spełniać jeden z poniższych warunków:

 1.     być osobą pracującą – potwierdzisz to odpowiednim zaświadczeniem, którego wzór otrzymasz drogą mailową po pozytywnej weryfikacji twojego formularza zgłoszeniowego
 2.     być osobą z niepełnosprawnościami - potwierdzisz to orzeczeniem lub zaświadczeniem potwierdzającym status osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Kim jest osoba pracująca?

Osobą pracującą zgodnie z Regulaminem projektu jesteś, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

 •     jesteś zatrudniony na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy lub na umowę cywilno-prawną (np. zlecenie lub umowę o dzieło)
 •     jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS i poświęcasz czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowałeś żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowałeś
 •     jesteś czynnym żołnierzem terytorialnej służby wojskowej lub strażakiem ochotniczej straży pożarnej (zgodnie z art.8 Ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r., Dz.U. 2024.233).

Do osób pracujących nie zalicza się osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ile jest miejsc w Projekcie?

W rekrutacji do projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1" mamy miejsce dla 12630 osób. Dla osób w wieku od 18 do 24 lat mamy maksymalnie 2526 miejsc. Dla osób w wieku powyżej 25 roku życia mamy maksymalnie 10104 miejsca.

Gwarantujemy:

 1.     co najmniej 3500 miejsc dla kobiet powyżej 18 roku życia z wykształceniem maksymalnie policealnym,
 2.     co najmniej 500 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą być osobami pracującymi,
 3.     co najmniej 1000 miejsc dla osób po 50 roku życia.

Dodatkowe informacje

Szczegóły dotyczące projektu, znajdziesz w Regulaminie.
Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej zadawanych pytań.

Informacja o finansowaniu Projektu

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1" realizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wartość projektu: 90 000 000,00 zł, w tym: wkład funduszy europejskich: 76 500 000,00 zł, wkład budżetu państwa: 9 000 000,00 zł