Fundusze Europejskie wspierają e-kulturę

Opublikowano: 20.06.2024

Ponad 43 mln zł na projekty dotyczące rozwoju kultury elektronicznej w województwie małopolskim. Nabór wniosków potrwa do 5 września 2024 roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego w zakresie regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego wraz z udostępnieniem ich w celu ponownego wykorzystania.

Dofinansowane będą projekty dotyczące:

a) prowadzenia prac digitalizacji lub rekonstrukcji cyfrowej z uwzględnieniem istniejących zaleceń i wytycznych dotyczących takich prac, w tym dostępności cyfrowej;

b) tworzenia i rozwijania repozytoriów cyfrowych wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego udostępniania, przechowywania i późniejszego udostępniania tych zasobów, udostępnianiem i scalaniem informacji o zdigitalizowanych zasobach w ramach regionalnych repozytoriów cyfrowych;

c) tworzenia i rozwijania platform dystrybucji treści cyfrowych, służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania oraz wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych, z zaznaczeniem, że musi ono być poprzedzone analizą kosztów i korzyści, oraz jeśli istnieją takie możliwości powinno opierać się na projektach istniejących lub planowanych na szczeblu krajowym/regionalnym;

d) tworzenia i rozwijania systemów umożliwiających zdalny, jednolity dla wszystkich użytkowników dostęp do informacji, katalogów lub zasobów podmiotów udostępniających swoje zasoby publicznie (w tym bibliotek).

e) elementem projektu może być budowa, zakup lub rozbudowa systemów i sprzętu do digitalizacji przy spełnieniu następujących warunków:

1)    zakup systemów i sprzętu będzie elementem uzupełniającym projektu, niezbędnym do realizacji projektu;
2)    przeprowadzona analiza wykaże niedostępność zasobów niezbędnych do realizacji założeń projektowych.

Wymagane będzie efektywne wykorzystanie zakupionych urządzeń i oprogramowania poprzez konsolidację obszarów i podmiotów w ramach realizowanego projektu. W przypadku projektów, w których konsolidacja obszarów lub podmiotów nie jest możliwa lub celowa – w pierwszym rzędzie wykorzystywany będzie zakup usług w zakresie digitalizacji świadczonych przez podmioty zewnętrzne.

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru 1.9A o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

1)    Instytucje kultury,
2)    Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
3)    Jednostki Samorządu Terytorialnego,
4)    Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
5)    Niepubliczne instytucje kultury,
6)    Organizacje pozarządowe,
7)    Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
8)    Uczelnie.

Wnioskodawcą lub partnerem w ramach FEM 2021-2027 może być wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.

Pula środków

Budżet naboru to: 43 313 000,00 zł

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 20 czerwca do 5 września 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: iga.malopolska.pl

Więcej informacji

Regulamin naboru wraz z załącznikami można znaleźć TUTAJ