Kolejne pozytywnie zaopiniowane wnioski dotyczące infrastruktury badawczej – ETAP PRZEDKONKURSOWY w programie 2021-2027

Opublikowano: 24.06.2024

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dn. 24 czerwca br. przekazało informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez stronę rządową kolejnych 9 wniosków dotyczących przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej.

Zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego, w programie regionalnym organizacje badawcze mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej, o ile zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, z udziałem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 4 do Kontraktu.

Aktualnie w procesie opiniowania przedsięwzięć przez stronę rządową, prowadzonym z udziałem zespołu ekspertów powołanego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki – pozostają jeszcze 3 wnioski dla przedsięwzięć, które zostały zidentyfikowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego na etapie przedkonkursowym.

Wykaz przedsięwzięć pozytywnie zaopiniowanych jest sukcesywnie aktualizowany. 

Przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowane na etapie przedkonkursowym będą formalnie uprawnione do ubiegania się o wsparcie w trybie konkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Na dofinansowanie projektów w działaniu 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki przeznaczono ok. 50 milionów EUR. Wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym działaniu obejmować będzie przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych, zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego.