85 mln zł na nowoczesną kanalizację, wodociągi i oczyszczalnie ścieków

Opublikowano: 26.06.2024

 Dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w regionie zostanie zrealizowanych pięć projektów z zakresu rozwijania systemu gospodarki wodno-ściekowej. Łączna wartość przyznanego na ten cel dofinansowania to ponad 85 mln zł.

Znamy wyniki naboru projektów w ramach Działania 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, typ projektu: A. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego do dofinansowania zostało wybranych pięć zadań na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 85 mln zł. Zostaną one zrealizowane: na obszarze aglomeracji Bukowno – Bolesław, na terenie gminy Jodłownik, gminy Łapanów, w aglomeracji Miechów oraz w gminie Drwinia.

Aglomeracja Bukowno – Bolesław

W ramach projektu oczyszczalnia ścieków w Bukownie zostanie zmodernizowana, a na całym obszarze aglomeracji Bukowno – Bolesław zostanie wdrożony system monitorowania i sterowania siecią kanalizacyjną. Zostanie także zakupiony pojazd wyposażony w urządzenie do wykrywania nieszczelności na sieci wodociągowej, co pomoże ograniczyć straty i zwiększyć efektywność działania sieci wodociągowej. Wartość projektu to ponad 50 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to blisko 35 mln zł.

Gmina Jodłownik

Projekt obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczyrzyc oraz budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Jodłownik wraz z wdrożeniem systemu monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej. Koszt przedsięwzięcia to ponad 25 mln zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Małopolski na realizację tego projektu to ponad 17 mln zł.

Gmina Łapanów

W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzony II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Kobylcu, a sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa w Łapanowie zostaną rozbudowane. Wartość projektu to blisko 14 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 9 mln zł.

Aglomeracja Miechów

Projekt przewiduje rozbudowę wodociągu dla miasta Miechowa z włączeniem ujęcia Biskupice oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Piłsudskiego, Spacerowej i Ogrodowej w Miechowie. Obejmuje także zakup i montaż nowoczesnej instalacji i energooszczędnych urządzeń, które poprawią gospodarkę osadową i biogazowo-energetyczną. Łączny koszt przedsięwzięcia to ponad 9 mln zł. Wsparcie ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski to ponad 7 mln zł.

Gmina Drwinia

Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwinia wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Dziewin i Mikluszowice. W ramach projektu zostaną także zakupione i wdrożone inteligentne systemy zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Wartość projektu to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to blisko 16 mln zł.

    Inwestycje w rozwój systemu gospodarki wodno-ściekowej przekładają się na komfort życia mieszkańców i ich codzienne funkcjonowanie. Dzięki środkom pochodzącym z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski kolejne gminy i aglomeracje zyskają szerszy dostęp do bieżącej wody i sprawnego systemu odprowadzania ścieków

  - mówi marszałek Witold Kozłowski.

    Warto podkreślić, że w momencie ogłoszenia naboru kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła 75,5 mln zł. Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ponad 85 mln zł, by zrealizować jak najwięcej pozytywnie ocenionych projektów

- dodaje marszałek Małopolski.

 

Nabór FEMP.02.12-IZ.00-033/23 był prowadzony był od 23 listopada 2023 r. do 30 stycznia 2024 r. Dotyczył wsparcia na budowę, rozbudowę, przebudowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej i/lub budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych w celu spełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu mógł wynieść 85%.