Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa)

Opublikowano: 20.05.2022
Typ dokumentu
ustawy

20 maja br. ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP.

Ustawa o określa kompleksowe rozwiązania wdrożeniowe w perspektywie finansowej 2021–2027 dedykowane zarządzaniu programami z zakresu polityki spójności, realizacji Krajowego Planu Odbudowy oraz wdrożeniu działań w ramach tzw. Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej. Konsekwencją projektowanych rozwiązań jest szereg zmian o charakterze wynikowym i doprecyzowującym w innych ustawach.

Ustawa zacznie obowiązywać od dnia 4 czerwca br. z pewnymi wyjątkami:

 • w zakresie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych:
  - art. 125 pkt 11 lit. b i pkt 13, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r. (tj. dnia 21 maja br.);
  - art. 125 pkt 12, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r. (tj. dnia 21 listopada br.);
  - art. 125 pkt 10, 17, 18 i 20, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. dnia 21 listopada br.);
 • w zakresie specustawy funduszowej (ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19):
  - art. 129 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. (tj. dnia 21 maja br.);
 • w zakresie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej: - art. 111 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. dnia 21 maja br.);
 • w zakresie art. 139 dot. udzielania pomocy w ramach projektów dotyczących wniosków o przyznanie premii technologicznej złożonych do Banku Gospodarstwa Krajowego:
  - wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. dnia 21 maja br.);
 • w zakresie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (dostosowanie postanowień umowy określającej warunki i tryb przekazywania środków na pokrycie wynagrodzenia oraz kosztów poniesionych przez Polski Fundusz Rozwoju wskutek realizacji programu rządowego):
  - art. 144 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. dnia 21 maja br.);
 • w zakresie ustawy wdrożeniowej:
  art. 84 (dot. zamieszczania informacji o umowach z ekspertami w publicznym rejestrze umów) wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
 • w zakresie ustawy o finansach publicznych:
  art. 113 pkt 4 lit. b i pkt 5 (dot. przedawnienia zobowiązania do zwrotu środków oraz kwestii odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania do zwrotu dofinansowania) wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. dnia 21 sierpnia br.);
  art. 140 (przepisy intertemporalne dot. post. o odp. osób trzecich oraz przedawnienia zobowiązania do zwrotu środków wynikających z decyzji o odp. osób trzecich) wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. dnia 21 sierpnia br.);
  art. 113 pkt 19 (dot. zaciągania zobowiązań na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich) wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. dnia 21 maja 2025 r.);
  art. 142 ust. 4 (dot. przepisów wykonawczych w zakresie podmiotów wykluczonych z dofinansowania) wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. dnia 21 maja 2025 r.).

pdf

1.79 MB

Obowiązujący od
20.05.2022