6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców, rekrutacja do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucj Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowiejako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu , Działania .
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • przedsiębiorstwa

Z oferty projektu mogą skorzystać mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę, filię, delegaturę lub oddział w województwie małopolskim, a także ich pracownicy.

Wsparcie w projekcie obejmuje:

 1. indywidualne wsparcie doradczo-szkoleniowe z zakresu zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem;
 2. dofinansowanie w formie grantu na wdrożenie w firmie rozwiązań, przyczyniających się do rozwoju elastycznych form organizacji pracy; ułatwiających pracownikom godzenie życia zawodowego z prywatnym oraz mających na celu przeciwdziałanie i ograniczanie występowania na stanowiskach pracy czynników, które w sposób niekorzystny wpływają na zdrowie pracowników;
 3. indywidualne wsparcie doradcze w zakresie tworzenia lub aktualizacji procesów kadrowych, poprawy komunikacji z pracownikami, czy planowania działań zwiększających ich motywację i efektywność;
 4. dopasowane do potrzeb pracodawcy szkolenia z zakresu wydłużania aktywności zawodowej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, współpracy w zespołach wielopokoleniowych i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami podatków
 3. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku, jeżeli formularz podpisze osoba inna niż wskazana do reprezentacji w dokumentach rejestrowych
 5. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego:
  1. od właściciela w przypadku, kiedy przedsiębiorca jest osobą fizyczną, 
  2. od wspólników spółki osobowej,
  3. od członków organów zarządzających w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną. 

Wszystkie zaświadczenia muszą być ważne na dzień składania formularza rekrutacyjnego.

Jak złożyć formularz rekrutacyjny?

 1. osobiście w Biurze Projektu lub za pomocą poczty tradycyjnej / firmy kurierskiej – dostarczenie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (Dziennik Podawczy – I piętro, pok. 105 w godzinach pracy urzędu tj. 8:00-16:00);
 2. za pośrednictwem portalu ePUAP – w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (aby załączyć dokumenty należy przejść następującą ścieżkę: Sprawy ogólne – Pisma do Urzędu – Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Załatw sprawę);
 3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: pni@wup-krakow.pl jako dokument podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub z użyciem profilu zaufanego.

Przydatne wskazówki

 1. Zapoznaj się z Regulaminem naboru, uczestnictwa i przyznawania Grantów w Projekcie pn. „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”, w tym z kryteriami formalnymi – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
 2. Wypełnij wszystkie pola formularza rekrutacyjnego, w części obejmującej oświadczenia zaznacz wymagane pola, podpisz formularz.
 3. Pamiętaj o dołączeniu do formularza wymaganych załączników.
 4. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z Biurem Projektu – tam otrzymasz wszystkie informacje i odpowiedzi na pytania.

Regulamin naboru, uczestnictwa i przyznawania Grantów w Projekcie pn. „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Projektu.

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalna kwota dofinansowania

63 000 zł

Maksymalny procent dofinansowania

78,75%

Pula środków na nabór

2 520 000 zł

Data naboru

Start

29.01.2024

Koniec

09.02.2024

Termin rozstrzygnięcia

marzec 2024
Powiadom o wynikach
Realizator Projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Polska
Biuro Projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”
pni@wup-krakow.pl