Podręcznik o zamówieniach udzielanych w projektach

Opublikowano: 17.11.2023
zamówienia udzielane w ramach projektów

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało publikację: „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027".
Jest to aktualizacja dotychczasowego materiału funkcjonującego w perspektywie 2014-2020 dotyczącego udzielania zamówień w projektach.

Aktualna wersja Podręcznika zamówień została dostosowana do uregulowań Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz wymogów Bazy Konkurencyjności (BK2021).