EUROPEJSKIE ZASADY JAKOŚCI dotyczące finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo kulturowe

Opublikowano: 19.01.2024
Grafika promująca

Głównym celem dokumentu jest dostarczenie wytycznych
dotyczących zasad jakości dla wszystkich interesariuszy bezpośrednio
lub pośrednio zaangażowanych w interwencje finansowane przez UE,
które mogą mieć wpływ na dziedzictwo kulturowe, głównie dziedzictwo
budowlane i krajobrazy kulturowe. Interesariuszami są instytucje
europejskie, instytucje zarządzające, organizacje międzynarodowe,
społeczeństwo obywatelskie i społeczności lokalne, sektor prywatny oraz
eksperci.
W dokumencie skoncentrowano się- na kwestii jakości, przedstawiając
podsumowanie najbardziej istotnych pojęć, międzynarodowych kart,
europejskich i międzynarodowych konwencji i standardów, jak również
zmian w rozumieniu i praktyce ochrony dziedzictwa. Nakreślone zostały
korzyści środowiskowe, kulturowe, społeczne i gospodarcze wynikające
ze stosowania zasad jakości.
Jako że uznanie dziedzictwa kulturowego za wspólne dobro i
odpowiedzialność jest warunkiem wstępnym jakości, proponuje się
podejmowanie działań dotyczących jakości poprzez podnoszenie
świadomości i wzmacnianie wdrażania zasad i standardów ochrony na
każdym etapie cyklu, począwszy od programowania aż do oceny.
 

pdf

835.51 KB

Obowiązujący od
01.04.2019