Najczęściej zadawane pytania

 1. Od kiedy można kwalifikować wydatki w projekcie złożonym do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027?

W ramach programu FEM 2021-2027 kwalifikowanie wydatków jest możliwe w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2029 roku, z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty.

Należy również pamiętać, że dofinansowania nie może uzyskać projekt, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni wdrożony (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu właściwej instytucji, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. Przez projekt fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną udzieloną na podstawie programu pomocowego albo poza programem pomocowym obowiązują ramy czasowe określone odpowiednio w tym programie pomocowym albo w akcie przyznającym pomoc.

 1. Ile wynosi ogólna kwota środków przeznaczona na realizację projektów w programie FEM 2021-2027?

Ogólna alokacja finansowa dla programu FEM 2021-2027 wynosi 2 690 298 343 €. Na tą sumę składa się finasowanie pochodzące z trzech Funduszy Europejskich i odpowiednio wynosi:

 • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 1 738 609 486 €
 • z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) - 687 130 160 €
 • z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) - 264 558 697 €

 1. Czy w ramach programu regionalnego będą dostępne dotacje dla przedsiębiorców?

Tak, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolskie 2021-2027 przewidziane jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Wśród najważniejszych wyzwań dotyczących transformacji w kierunku nowoczesnej gospodarki jest stymulowanie popytu na badania i innowacje wśród przedsiębiorstw, współpracę międzysektorową i usprawnienie transferu wiedzy oraz wzmacnianie czynników warunkujących konkurencyjność sektora MŚP oraz uwalniających jego potencjał rozwojowy. Dlatego środki, z których będą mogli korzystać przedsiębiorcy znajdą się w kilku priorytetach programu FEM 2021-2027. Są to:

 • Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości
 • Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska
 • Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
 • Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej

 1. Gdzie na stronie internetowej znajdę informację dotyczące realizacji poprzedniego programu dla Małopolski?

Informacje dotyczące programów realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 20214 – 2020 znajdują się na stronach internetowych:

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski 2014 – 2020: www.rpo.malopolska.pl

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 : www.prow.malopolska.pl

Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja i Rozwój w Małopolsce: www.power.wup-krakow.pl

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin