szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie typ: A i B

Opublikowano: 09.02.2024

Dla kogo

Administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne.

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Typ:

A.    usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających piecze zastępczą. 
B. tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć polegających na organizowaniu usług wsparcia obejmujących:
•    w typie A. m.in. działania służące wsparciu rodzin przeżywających trudności, a w tym asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, porady czy konsultacje prawne (jako uzupełniające wsparcie) jak i organizację spotkań, w celu wymiany doświadczeń i zapobieganiu izolacji (np. grupy wsparcia, grupy samopomocowe), pomoc rodzinie z trudnościami w opiece i wychowaniu, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wypełnianiu ról społecznych.
•    w typie B. tworzenie nowych i rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego (PWD) dla dzieci i młodzieży.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 26 lutego 2024 r. do godz. 10:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we współpracy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.

Program spotkania 

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 6.21 A i B w tym:
•    zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki 
•    zasady kwalifikowalności wydatków
•    kryteria oceny projektów 
•    proces rejestracji wniosku w systemie IGA 
•    zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Program

pdf

1 strony

447.9 KB

Obowiązujący od
09.02.2024
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
Jasnogórska 11, II piętro, pokój nr 268 – sala 2
31-358 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Główny Punkt Informacyjny w Krakowie
ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
Jasnogórska 11, II piętro, pokój nr 268 – sala 2
31-358 Kraków
Polska