szkolenie

Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie

Opublikowano: 25.04.2024

Dla kogo

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne

Informacje o szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Typ: C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych, D. Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, E. Usługi w zakresie interwencji kryzysowe

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć polegających na organizowaniu usług wsparcia obejmujących:

•    Typ C w ramach tego typu przewiduje się realizację proj. dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, w środowisku oraz miejscu zamieszkania, obejmujących np. sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie. Minim. wymagania dla usług opiek. oraz 439 asystenckich wskazano w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego określonych dla EFS+ (sekcja 4.3.5) Rozszerzenie oferty domów pomocy społecznej o usługi świadczone w społ. lok. w celu rozwoju form wsparcia dziennego, środowiskowego, wytchnieniowego, wspomagania w domu, z zachowaniem warunków zaw. w podrozdz.4.3 pkt 7 wytycznych EFS+.

•    Typ D w ramach tego typu realizowane będzie wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań treningowych i wspomaganych poprzez tworzenie miejsc w nowoutworzonych lub istniejących mieszkaniach. Wsparcie będzie realizowane zgodnie z warunkami zawartymi w sekcji 4.3.3 Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027. Mieszkania te nie mogą być zlokalizowane na nieruchomości, na której znajduje się placówka opieki instytucjonalnej. W mieszkaniach będą zapewnione: usługi wspierające pobyt w mieszkaniu (m.in. opiekuńcze, asystenckie) usługi wspierające aktywność (np. trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalist., integracja ze społ. lokalną)

•    Typ E w ramach tego typu wspierana będzie działalność ośrodków interwencji kryzysowej (OIK), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej. Zakres udzielanego wsparcia może obejmować: tworzenie nowych OIK, wsparcie rozwoju istniejących OIK (pod warunkiem rozszerzenia oferty usług świadcz. przez ośrodek lub zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług) Rozwój OIK może być realizowany np. poprzez doposażenie w sprzęt do komunikacji zdalnej umożliwiający dyżur interwentów kryzys. i innych specjalistów w miejscu wykonywania pracy zdalnej, rozwój nowych metod pracy interwencyjnej.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 13 maja 2024 r. do godz. 18:00.

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we współpracy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.

 

Program

pdf

1 strony

152.85 KB

Obowiązujący od
16.05.2024
, - |
Sorry… This form is closed to new submissions.
ul. Jasnogórska 11, II piętro, pokój nr 268 – sala 2
31-358 Kraków
Polska
Organizator wydarzenia
Główny Punkt Informacyjny w Krakowie
ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej)
30-552 Kraków
Polska

Temat

Jak uzyskać dofinansowanie

Gdzie
ul. Jasnogórska 11, II piętro, pokój nr 268 – sala 2
31-358 Kraków
Polska