Eksperci programu

Eksperci to osoby, które mają specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, w których przyznawane jest wsparcie.

Eksperci powołani są do wykonywania zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania, wynikających z umowy o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowanie projektu, związanych z procedurą odwoławczą, w ramach dziedzin objętych programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Jak są wybierani eksperci?

Instytucje odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie naboru ekspertów:

  • Departament Funduszy Europejskich UMWM,
  • Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości,
  • Wojewódzki Urząd Pracy.

Kto może zostać ekspertem?

Ekspertami mogą zostać wyłącznie osoby, które:

  • korzystają z pełni praw publicznych;
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiadają wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w określonej dziedzinie.

Ekspert musi ponadto złożyć oświadczenie o swojej bezstronności i poufności w ocenie projektów.

Dokumenty