Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

Opublikowano: 30.05.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.

Dla kogo?

Powiaty województwa małopolskiego, przy czym jako realizatora we wniosku należy wskazać powiatowe urzędy pracy województwa małopolskiego.

Sposób wyboru projektów:

niekonkurencyjny

Co?

dotacja

Na co?

Realizowane będą kompleksowe projekty powiatowych urzędów pracy z województwa małopolskiego dotyczące aktywizacji zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Działania podejmowane w ramach projektów będą stanowiły inicjatywy na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia w regionie oraz nabycia kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Planowana jest realizacja zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób, także z zakresu wsparcia postaw przedsiębiorczych i zakładania własnej działalności gospodarczej.

Termin konkursu

Od 31 maja 2023 roku do 19 czerwca 2023 roku

Wyniki

Planowany termin zakończenia oceny projektów to lipiec 2023 roku.

Maksymalna kwota dotacji

Wnioski o dofinansowanie projektów powinny zostać przygotowane na wartość:
zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2023 r.
powiększoną o kwotę nie wyższą niż 3/12 przyznanej puli środków na 2023 r.

Poziom dofinansowania

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Dostępna pula środków

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 75 539 507 zł z tego:

  • 64 208 581 zł stanowi kwota w części EFS+;
  • 11 330 926 zł stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego.

Gdzie szukać informacji?

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00.

Infolinia: (12) 616 06 16

Informacji merytorycznych dotyczących ogłoszonego naboru udzielają:

Organizator naboru

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

Jak się ubiegać?

Jakie dokumenty przygotować?

  1. Wniosek o dofinansowanie
  2. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych – załącznik nr 8 do Regulaminu

Jak przygotować wniosek?

  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek.
  3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru.
  4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.

Jak składać wniosek?

Poprzez systemu IGA dostępny pod adresem iga.malopolska.pl – wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie.

Numer naboru w systemie:

FEMP.06.01-IP.02-001/23

Dokumenty

pdf

65 strony

529.33 KB