Fundusze Europejskie na wsparcie Małopolan w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Opublikowano: 09.11.2023

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie działań z zakresu integracji społecznej. Konkurs skierowany jest do gmin oraz powiatów, w imieniu których projekty realizować mogą Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Usług Społecznych oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Projekty, które uzyskały dofinansowanie w poprzedniej perspektywie, w latach 2014-2021, sprawiły, że aż 24 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskało pomoc, w tym blisko 10 tys. osób z niepełnosprawnościami. Na tegoroczny konkurs przeznaczono ponad 138 mln zł.

Integracja osób w szczególnej sytuacji – możliwe działania

Zainteresowane podmioty mogą zaproponować kompleksowe projekty z szerokim wachlarzem działań dopasowanych do indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem. Obligatoryjnym elementem każdego projektu będzie diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb, na podstawie której uczestnik projektu otrzyma adekwatnie dobrane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym oraz zawodowym.

Aktywna integracja to m.in.: staże, wolontariat, asystent osoby w kryzysie bezdomności, subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo, trening kompetencji i umiejętności społecznych, usługi trenera zatrudnienia wspieranego czy działania mające na celu usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej, a także poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne oraz poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Aby zapewnić kompleksowy charakter podejmowanych działań, warto pamiętać o usługach społecznych w postaci mieszkań wspomaganych czy asystentów osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, jak również o usługach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dla kogo projektowane wsparcie?

Katalog odbiorców wsparcia jest bardzo szeroki, uczestnikami projektów mogą być między innymi  osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnościami, a także otoczenie ww. osób. Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia, osoby opuszczające placówki opieki instytucjonalnej, a także osoby w kryzysie bezdomności, również będą mogły brać udział w projektach, które uzyskają dofinansowanie.

O czym należy pamiętać?

W ramach konkursu każdy wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek.

Wnioskodawca musi ponadto zapewnić, iż dana osoba nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+.

Sposób finansowania

Minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona w konkursie. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, natomiast maksymalny poziom finansowania UE – 85%. Wymagany wkład własny do projektu to 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wydatki w projekcie w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 15% finansowania unijnego.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski można składać od 9 listopada 2023 r. do 10 stycznia 2024 r., do godz. 15.00, w systemie elektronicznym IGA pod adresem: iga.malopolska.pl.

Gdzie szukać informacji?

Regulamin naboru wraz z załącznikami można znaleźć TU.

Od lat staramy się pomagać najbardziej potrzebującym

Już od kilku lat w Małopolsce podejmowane są działania mające na celu niwelowanie barier związanych z dostępem do usług społecznych i zdrowotnych. Projekty, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 sprawiły, że aż 24 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskało pomoc, w tym blisko 10 tys. osób z niepełnosprawnościami. 37% z nich uzyskało kwalifikacje. Na ten cel przeznaczono w sumie ponad 365 mln zł. Ogłoszony właśnie nabór z pewnością przyczyni się do wzmocnienia efektów w obszarze integracji społecznej.