6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, Typ projektu A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty.
Spis treści

Wyniki oceny

Projekty zakwalifikowane do etapu negocjacji

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o zakwalifikowaniu do etapu negocjacji projektów w naborze konkurencyjnym nr FEMP.06.26-IP.01-025/23 dla Działania 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej Typ projektu A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów negocjacje są prowadzone w formie pisemnej, do 150% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze – poczynając od projektu, który uzyskał najlepszą ocenę.

pdf

443.35 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

Informacja na temat złożonych wniosków

14 lutego 2024 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr FEMP.06.26-IP.01-025/23 w ramach Działania 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, Typ projektu A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty. 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęły 82 wnioski o dofinansowanie projektu. 
Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 310 959 818,22 zł PLN, co stanowi 224,11 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.
 

pdf

498.33 KB

Obowiązujący od
15.02.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • służby publiczne

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa

W ramach działania, jako OPS, CUS oraz PCPR, mogą Państwo realizować kompleksowe projekty na rzecz integracji społecznej osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz z największymi deficytami w zakresie kompetencji społecznych. Możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem. Zakres działań obejmuje:  

 1. diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału,  predyspozycji i potrzeb danej osoby/rodziny/środowiska (element obligatoryjny poprzedzający inne formy wsparcia);  
 2. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym,  edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym, w tym:
  • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat;
  • usługi asystenta osoby w kryzysie bezdomności w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby opuszającej zakład karny w procesie reintegracji, opiekuna usamodzielnienia, asystenta rodziny;
  • subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
  • zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy;
  • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
  • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (w tym również w celu uzyskania lepszego zatrudnienia osób pracujących) oraz działania pozwalające na utrzymanie zatrudnienia;
  • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji lub kompetencji;
  • usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej;
  • działania mające na celu usamodzielnienie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
  • oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne;
  • działania mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych uczestników projektów, w zakresie pozwalającym na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym (jako uzupełnienie innych działań);
  • usługi o charakterze zdrowotnym (diagnostycznym lub profilaktycznym), mające na celu likwidację lub łagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie (jako uzupełnienie innych działań);
  • inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem, np. praca socjalna  
 3. usługi społeczne: 
  • wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań wspomaganych poprzez uruchomienie mieszkań wspomaganych lub nowych miejsc istniejących w mieszkaniach wspomaganych;
  • usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;
  • usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu.
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.5 Regulaminu wyboru projektów.

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek.
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 09.11.2023 r. do 14.02.2024 r. do godz. 15:00.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

88 strony

1009.52 KB

Obowiązujący od
05.06.2024

pdf

26 strony

949.34 KB

Obowiązujący od
08.11.2023

pdf

15 strony

496.25 KB

Obowiązujący od
08.11.2023

pdf

91 strony

1.36 MB

Obowiązujący od
08.11.2023

pdf

18 strony

913.49 KB

Obowiązujący od
08.11.2023

pdf

61 strony

1.02 MB

Obowiązujący od
08.11.2023

zip

2.28 MB

Obowiązujący od
08.11.2023

pdf

53 strony

742.38 KB

Obowiązujący od
08.11.2023

zip

2.29 MB

Obowiązujący od
08.11.2023

pdf

35 strony

740.36 KB

Obowiązujący od
08.11.2023

pdf

10 strony

569.37 KB

Obowiązujący od
08.11.2023

pdf

1 strony

458.52 KB

Obowiązujący od
08.11.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

138 750 843,84 PLN

Data naboru

Start

09.11.2023

Koniec

14.02.2024

Termin rozstrzygnięcia

Czerwiec 2024 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.26-IP.01-025/23