Unijne dotacje na wsparcie godzenia życia zawodowego z prywatnym!

Opublikowano: 17.01.2024

Celem najnowszego naboru wniosków o dotacje z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 jest wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi do 3 lat i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Do 27 lutego 2024 r. można składać wnioski na wdrożenie praktycznych rozwiązań dotyczących zwiększenia dostępności małopolskich żłobków i klubów dziecięcych poprzez dostosowanie ich do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Ma to umożliwić rodzicom i opiekunom prawnym dzieci znajdujących się w szczególnej sytuacji, wejście lub powrót na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia. 

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcami w ramach konkursu „Działanie 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym. Typ projektu A: wsparcie dla podmiotów prowadzących instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przeznaczone na dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością” mogą być partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, administracja publiczna. Wsparcie dotyczy wyłącznie dostosowania istniejących w Małopolsce miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych i może zostać przeznaczone na dostosowanie opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i stopnia niedostosowania placówki.

Na co dotacja? 

Środki pozyskane z Funduszy Europejskich mają umożliwić zapewnienie wielospecjalistycznej pomocy i opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością w formie m.in. diagnostycznej, terapeutycznej, psychologiczno-pedagogicznej czy dietetycznej.

Ponadto mają umożliwić wsparcie kadry poszczególnych placówek poprzez specjalistyczne kursy oraz szkolenia i inne działania edukacyjne z zakresu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnościami lub nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością.

W ramach projektu możliwy będzie także zakup specjalistycznych materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, utworzenie np. sali doświadczeń świata, sali integracji sensorycznej czy sensorycznych ogrodów lub placów zabaw. 

Oprócz zakupów i modernizacji projekty muszą uwzględniać także wsparcie dla rodziców i/lub  opiekunów prawnych dzieci.

Kto adresatem pomocy?

Odbiorcami docelowymi wsparcie w ramach projektów zgłaszanych w tym konkursie są:
•    podmioty prowadzące instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce),
•    pracownicy w/w podmiotów,
•    osoby pracujące w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
•    rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością o ile posiadają status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub osoby pracującej.

Jak sfinansować projekt?

Pula naboru wynosi 3,92 mln zł. Maksymalna wartość projektu to 500 tys. zł. Minimalny wkład własny Wnioskodawcy musi stanowić minimum 15% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%. 

Jak złożyć wniosek?

Nabór trwa do 27 lutego 2024 roku. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu IGA dostępnego na stronie internetowej: https://iga.malopolska.pl. Wniosek musi być autoryzowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowa dokumentacja i regulamin znajdują się na stronie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię nr 12 616 0 616 lub w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie pod numerem tel. 12 42 87 830 (dni robocze w godzinach 10-13).