Nowe produkty i usługi? Tak! Rusza nabór wniosków na wdrażanie innowacji

Opublikowano: 21.02.2024

Po raz kolejny Fundusze Europejskie pomogą w rozwoju przedsiębiorstw. Mikro, małe i średnie firmy już wkrótce będą mogły wprowadzić do swojej działalności nowe lub ulepszone produkty, usługi i procesy. Na ten cel przeznaczono tym razem niemal 45 mln zł!

W ostatnich kilku latach firmy z Małopolski wprowadziły 1,3 tys. innowacji, w tym tysiąc innowacji produktowych i blisko trzysta innowacji procesowych. Dzięki dobrym pomysłom i wsparciu z Funduszy Europejskich będziemy mogli skorzystać z kolejnych innowacyjnych rozwiązań, a nasze firmy staną się jeszcze bardziej nowoczesne i konkurencyjne!

Kto może złożyć wniosek?  

O dofinansowanie projektu w konkursie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego. 

Na co mogą liczyć firmy?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 500 tys. zł, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to aż 5 mln zł! 

Jakie działania mogą uzyskać dofinansowanie? 

Dofinansowanie uzyskają projekty zakładające wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Ma to służyć wprowadzeniu nowych lub ulepszonych produktów, usług lub procesów. Wdrożenia mogą być efektem prac własnych firmy lub mogą zostać przez nie nabyte. 

Warunki wsparcia – o czym należy pamiętać?

Na moment składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien mieć uregulowane kwestie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i posiadać stosowną dokumentację. W szczególności chodzi o autorskie prawa majątkowe do wyników, udzieloną licencję, przeniesiony patent lub złożony wniosek o ochronę patentową, prawo ochronne na wzór użytkowy czy też złożony wniosek o takie prawo. 

Jeśli prace B+R przeprowadzone zostały samodzielnie przez Wnioskodawcę, musi on wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożyć odpowiedni opis posiadanych wyników. 

Wsparcie udzielane w ramach niniejszego naboru stanowi pomoc państwa i może mieć charakter regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP lub pomocy de minimis.

Termin i miejsce składania wniosków 

Wnioski będzie można składać od 21 lutego do 6 maja 2024 r. do godz. 15:00 w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji? 

Regulamin naboru wraz z załącznikami, można znaleźć w ogłoszeniu o naborze.