Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji, typ A wdrażanie innowacji.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • przedsiębiorstwa

MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego lub oświadczą, że warunek ten zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Rodzaj pomocy

  • konkurencyjny

Na co

  • Biznes i przedsiębiorczość

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).

Wdrażane wyniki prac B+R mogą być wynikiem prac własnych przedsiębiorstwa przeprowadzonych przy wsparciu środków europejskich lub mogą zostać zrealizowane lub nabyte przez przedsiębiorstwo przy wsparciu z innych źródeł zewnętrznych lub ze środków własnych przedsiębiorstwa. Jeśli prace B+R przeprowadzone zostały samodzielnie przez Wnioskodawcę, wówczas, wraz w wnioskiem o dofinansowanie, złożyć należy opis posiadanych wyników prac B+R (zgodnie z minimalnym zakresem określonym w Załączniku nr 10 do Regulaminu).

Wnioskodawca na moment składania wniosku musi mieć uregulowane kwestie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, tj. musi dysponować wynikami prac B+R do celów komercyjnych.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. 

Załączniki:

  • opis posiadanych wyników prac B+R (zgodny z minimalnym zakresem określonym w Załączniku nr 10 do Regulaminu, wymagany tylko w przypadku gdy prace B+R przeprowadzone zostały samodzielnie przez Wnioskodawcę);
  • analiza finansowa w postaci arkusza kalkulacyjnego sporządzona zgodnie z wzorem;
  • załączniki dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis (zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów).

Jak przygotować wniosek?

  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
  3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
  4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 21.02.2024 r. do 06.05.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

54 strony

1015.14 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

pdf

32 strony

529.73 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

pdf

9 strony

508.5 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

zip

286.31 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

pdf

38 strony

925.04 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

pdf

1 strony

561.71 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

pdf

6 strony

647.36 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

pdf

48 strony

833.9 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

zip

3.55 MB

Obowiązujący od
20.02.2024

pdf

11 strony

903.87 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

pdf

2 strony

201.51 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

pdf

3 strony

609.78 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

pdf

3 strony

563.09 KB

Obowiązujący od
20.02.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85 %

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych

500 000,00 PLN

Pula środków na nabór

44 754 000,00 zł

Data naboru

Start

21.02.2024

Koniec

06.05.2024

Termin rozstrzygnięcia

Listopad 2024 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska