Zmiana harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opublikowano: 11.06.2024

w dniu 11 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę nr 1231/24 dotyczącą aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Zmiany wprowadzone Uchwałą obejmują:

1)    Działanie 1.15 typ D. Działania koordynacyjne w obszarze umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki oraz wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie:
a.    zmiana „Kwota dofinansowania na nabór” następuje zmiana z 9 961 990 zł na 8 913 359,47 zł;
b.    w kolumnie „informacje dodatkowe” zapis: 

Dodatkowe informacje na temat planowanych naborów będą podawane sukcesywnie
otrzymuje brzmienie: 

   1) Tytuł projektu: "Business in Małopolska. Together for future".                                                                                       

   2) Wnioskodawcą projektu jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Partnerami projektu są: Województwo Malopolskie i Krakowski Park Technologiczny.                                                                                             

   3) Okres realizacji projektu: 1.06.2024 r. - 30.06.2029 r.                                                                                                             
   4) Dokumenty, w których ZPKWM ze względu na charakter lub cel projektu, jest podmiotem jednoznacznie określonym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu:                                                                                           
 - Kontrakt Programowy dla Województwa Małopolskiego z dnia 4.10.2022 r., zmieniony Aneksem nr 2 z dnia 20.12.2023 r.;                                                                                                                                                                                               
   5) Dokumenty, z których wynika, iż projekt polega na realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów odrębnych lub ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu, lub obszaru objętego realizacją ZIT lub IIT lub terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji:                                                      
   - Kontrakt Programowy dla Województwa Małopolskiego z dnia 4.10.2022 r., zmieniony Aneksem nr 2 z dnia 20.12.2023 r.;                                                                                                                                                                                                  
   - Program FEM 2021-2027;                                                                                                                                                                       
   - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2030.                                                                                        

2)    Usunięto działanie 1.11 typ A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. z uwagi na zakończenie naboru.

3)    Działanie 2.21 typ A. Magazyny energii:
zmiana daty początkowej naboru z 05.06.2024 na 08.07.2024 oraz daty końcowej z 31.07.2024 na 31.08.2024.

4)    Działanie 2.24 typ A. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych:
zmiana kwoty dofinansowania z 57 614 952,60 zł na 69 300 800,00 zł oraz doprecyzowanie daty początkowej dla II naboru na styczeń 2025.  

5)    Działanie 2.24 typ B Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody:
zmiana kwoty dofinansowania na nabór z 31 267 654,70 zł na 9 790 903,65 zł oraz wydzielenie kwoty na kolejny nabór w  wysokości  9 790 903,65 zł z datą początkową naboru: styczeń 2025.

6)    Działanie 5.7 Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki w społeczności lokalnej – ZIT:
w kolumnie „informacje dodatkowe” zapis: 
Przy przeliczaniu wartości finansowania UE projektu wskazanego w strategii ZIT stosuje się kurs 4,3313 zł. Dodatkowe informacje na temat planowanych naborów będą podawane sukcesywnie w ramach kolejnych aktualizacji harmonogramu.
otrzymuje brzmienie:
Przy przeliczaniu wartości finansowania UE projektu wskazanego w strategii ZIT stosuje się kurs na 4,2965  zł. Dodatkowe informacje na temat planowanych naborów będą podawane sukcesywnie w ramach kolejnych aktualizacji harmonogramu.

7)    Działanie 6.16 Aktywizacja społeczno-zawodowa typ A i B: 
zmniejszenie kwoty dofinansowania z 34 675 651,48 zł na 29 003 671,20 zł  oraz kwoty  BP z 4 079 491,21 zł na 3 412 198,14 zł.

8)    Działanie 6.22 E. Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD:
zmiana terminu początkowego naboru z 24.06.2024 na 15.07.2024.

9)    Działanie 6.33 Wsparcie usług społecznych w regionie – ZIT typy A-E: 
zmiana kwoty dofinansowania UE z 184 001 385,69 zł na 234 323 330,00 zł oraz kwoty BP z 21 647 222,36 zł na 27 567 451,10 zł.

10)    Działanie 6.34 typ A Usługi w zakresie psychiatrii środowiskowej skierowanej do osób dorosłych, w tym w ramach CZP: 
zmiana kwoty dofinansowania UE na nabór z 45 071 507,80 zł na 8 662 600,00 zł  oraz kwoty BP z 5 302 529,06 zł na 1 019 133,23 zł.

11)    Działanie 6.34 typ B. Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w tym wykorzystanie modelu DDOM:
zmiana kwoty dofinansowania UE na nabór z 17 325 200,00 zł na  3 412 163,49 zł  oraz kwoty BP z 2 038 262,14 zł na 401 433,55 zł.