Małopolskie przedszkolaki będą mówić po angielsku. Dzięki Funduszom Europejskim powstanie sieć dwujęzycznych przedszkoli

Opublikowano: 27.06.2024

Nauka języka angielskiego poprzez zabawę, wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz aktywności zespołowe. Czy to możliwe? Tak, już wkrótce małopolskie przedszkola będą mogły realizować program dwujęzyczności. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich maluchy od najmłodszych lat, w naturalny sposób, będą zdobywać praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim.  

Trwa nabór wniosków na wsparcie wychowania przedszkolnego - dwujęzyczny maluch. Na ten cel przeznaczono 45,5 mln zł.

Kto może złożyć wniosek?  

Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie obowiązkowo powinien być organ prowadzący Ośrodek Wychowania Przedszkolnego objęty wsparciem.

O dofinansowanie projektu w konkursie mogą ubiegać się podmioty administracji publicznej,  instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne oraz służby publiczne.

Na ile mogą liczyć wnioskodawcy?

Maksymalna wartość dofinasowania w ramach kosztów bezpośrednich na wsparcie jednego oddziału przedszkolnego średnio na cały rok szkolny to 40 tys. zł. Minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona w konkursie. Trzeba jednak pamiętać, aby wydatki były zaplanowane w sposób racjonalny i efektywny. Ocenie podlegać będzie nie tylko racjonalność poszczególnych stawek, ale także efektywność kosztowa danego zadania, jak i całego projektu. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych z Funduszy Europejskich wynosi 85%, a z budżetu państwa można uzyskać maksymalnie kolejnych 5%. Wymagany wkład własny do projektu to 10%.

Jakie działania mogą uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie uzyskają działania mające na celu wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w małopolskich ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym:

  • przygotowanie wdrożenia programu dwujęzyczności,
  • równoległe do języka ojczystego nauczanie języka angielskiego w ramach podstawowej opieki i wychowania dzieci w placówkach,
  • doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadr w zakresie niezbędnym do wprowadzenia nauczania dwujęzycznego,
  • wsparcie organizacyjne i metodyczne kadry,
  • dostosowanie pracy ośrodka wychowania przedszkolnego do wprowadzenia nauczania dwujęzycznego w tym m.in.: poprzez zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski będzie można składać od 27 czerwca do 20 września br. do godz. 15:00 w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji?

Regulamin naboru wraz z załącznikami można znaleźć na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Małopolska stawia na wychowanie przedszkolne

Małopolska od lat stawia na wychowanie najmłodszych mieszkańców regionu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie wychowania przedszkolnego przeznaczono ponad 180 mln zł. Do tej pory dofinansowano 6,3 tys. miejsc przedszkolnych, a 11,2 tys. dzieci zostało objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. Dwujęzyczny program nauczania to jednak nowość! Zapraszamy zatem do składania wniosków o dofinansowanie i czekamy na pierwsze efekty!