6.3 Wsparcie dla reemigrantów

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działanie 6.3 Wsparcie dla reemigrantów, typ A: Inicjatywa na rzecz aktywizacji zawodowej reemigrantów realizowana poprzez ukierunkowane schematy mobilności transnarodowej EURES 
Spis treści

Wyniki oceny

Informacja na temat złożonych wniosków

3 grudnia 2023 r. o godzinie 15:00 zakończył się nabór nr FEMP.06.03-IP.01-026/23.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór złożono 1 wniosek o dofinansowanie. 
Wnioskodawca: Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Tytuł projektu: Nowy start w Małopolsce z EURESEM
Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi  
6 649 932,73 PLN, wkład własny: 349 996,47 PLN. 

 

Wybór projektów do dofinansowania

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalno-merytoryczną, 9 stycznia 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 24/24 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr FEMP.06.03-IP.01-0332/23 złożonego przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn.: „Nowy start w Małopolsce z EURESEM”, w odpowiedzi na nabór nr FEMP.06.03-IP.01-026/23 w ramach Działania FEMP.6.3 Wsparcie dla reemigrantów, Typ A: Inicjatywa na rzecz aktywizacji zawodowej reemigrantów realizowana poprzez ukierunkowane schematy mobilności transnarodowej EURES. Kwota przyznanego dofinansowania: 6 649 932,73 PLN.

pdf

216.38 KB

Obowiązujący od
15.01.2024
Komisją Oceny Projektów

pdf

379.31 KB

Obowiązujący od
15.01.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • służby publiczne

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie -  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Rynek pracy i osoby bezrobotne

W ramach projektu będą realizowane przedsięwzięcia mające na celu kompleksowe wsparcie reemigrantów, którzy powrócili z zagranicy do Małopolski w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu oraz osób planujących taki powrót i podjęcie aktywności zawodowej w Małopolsce. Wsparcie będzie realizowane w ramach ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EUR.


Beneficjent będzie oferować szeroki katalog form pomocy, w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika mając na celu obsadzenie wolnych miejsc pracy w tych obszarach rynku pracy, w których zidentyfikowano braki/występuje równowaga, z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy tj.: 

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika/uczestniczki),w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję
 • poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe; 
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych;
 • przygotowanie do rozmów z potencjalnym pracodawcą;
 • pomoc w korzystaniu z bazy ofert pracy EURES w celu znalezienia pracy w Polsce;
 • pomoc w rejestracji CV w bazie CV na portalu EURES;
 • udzielanie informacji o warunkach życia i pracy w Polsce z wykorzystaniem zasobów portalu EURES i krajowej strony internetowej EURES;
 • wsparcie w udziale w wydarzeniach online dla osób jeszcze przebywających za granicą np. w Europejskich Dniach Pracy online, w wideokonferencjach dedykowanych reemigrantom, realizowanych we współpracy z siecią EURES wybranego kraju UE/ EOG;
 • przygotowanie materiałów informacyjnych dla reemigrantów i zamieszczenie ich na stronie internetowej WUP Kraków i/lub dostarczenie do służb zatrudnienia wybranego kraju UE/ EOG;
 • wsparcie konsultanta w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych;
 • indywidualne wsparcie psychologiczne;
 • tłumaczenie dokumentów z języka obcego na język polski, niezbędnych do podjęcia aktywności zawodowej i osiedlenia się w Polsce;
 • uzupełnienie i nabycie kwalifikacji lub kompetencji adekwatnych do potrzeb małopolskiego rynku pracy;
 • pomoc w potwierdzeniu kwalifikacji i kompetencji lub nostryfikacji dyplomu, w szczególności tych zdobytych za granicą;
 • pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia np. bon adaptacyjny umożliwiający m.in. pokrycie części kosztów związanych z relokacją, zamieszkaniem w Małopolsce, premia za utrzymanie zatrudnienia;
 • usługi specjalistyczne wspierające proces adaptacji po powrocie do Małopolski, np. usługi prawne, podatkowe;
 • reintegracja społeczna osób po długim pobycie za granicą oraz osób, które urodziły się za granicą lub wyjechały za granicę przed rozpoczęciem aktywności zawodowej;
 • działania świadomościowe w zakresie korzyści społecznych i ekonomicznych związanych z powrotem do Polski i podjęciem pracy w Małopolsce;
 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub dziećmi (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia);
 • wykorzystanie doświadczeń w zakresu wsparcia reemigrantów z innych krajów europejskich. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu.
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.1 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny.

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski należy składać od 20.11.2023 r. do 03.12.2023 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

35 strony

677.22 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

85 strony

1.49 MB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

15 strony

490.31 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

35 strony

701.68 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

52 strony

1.06 MB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

83 strony

1017.91 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

2 strony

209.31 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

22 strony

720.31 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Pula środków na nabór

6 650 000,00 PLN

Data naboru

Start

20.11.2023

Koniec

03.12.2023

Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.03-IP.01-026/23