6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A. Małopolski Pociąg do kariery

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A. Małopolski Pociąg do kariery
Spis treści

Wyniki oceny

Informacja na temat złożonych wniosków

3 grudnia 2023 r. o godzinie 15:00 zakończył się nabór nr FEMP.06.14-IP.01-029/23  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór złożono 1 wniosek o dofinansowanie. 
Wnioskodawca: Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 
Tytuł projektu: Małopolski Pociąg do kariery sezon I 
Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi  
85 500 000,00 PLN, wkład własny: 4 500 000,00  PLN. 
 

Zatwierdzenie wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Małopolski Pociąg do kariery sezon I”

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalno-merytoryczną, 9 stycznia 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 25/24 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr FEMP.06.14-IP.01-0334/23 złożonego przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn.: „Małopolski Pociąg do kariery sezon I” w odpowiedzi na nabór nr FEMP.06.14-IP.01-029/23 w ramach Działania FEMP.6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, Typ projektu A: Małopolski Pociąg do kariery. Kwota przyznanego dofinansowania: 85 500 000,00 PLN.

pdf

214.55 KB

Obowiązujący od
09.01.2024
Komisją Oceny Projektów

pdf

377.9 KB

Obowiązujący od
09.01.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • służby publiczne

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie -  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Rynek pracy i osoby bezrobotne

W ramach działania wspierane będzie kształcenie osób dorosłych w zakresie umiejętności/kompetencji przekrojowych, ogólnych, społecznych jak i o charakterze zawodowym, a także działania promujące udział osób w kształceniu przez całe życie oraz poradnictwie zawodowym. Wsparcie w postaci usług rozwojowych (m.in. szkolenia, szkolenia zawodowe, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring, coaching) realizowane będzie z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i skierowane będzie do osób z własnej inicjatywy chcących podnieść/zmienić swoje kompetencje lub potwierdzić kwalifikacje, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem, z uwzględnieniem regionalnych trendów i zmian gospodarki w kierunku transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu.
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.1 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny.
   

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski należy składać od 20.11.2023 r. do 03.12.2023 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

35 strony

677.22 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

85 strony

1.49 MB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

15 strony

490.31 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

35 strony

701.68 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

52 strony

1.06 MB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

83 strony

1017.91 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

2 strony

209.31 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

22 strony

720.31 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Pula środków na nabór

85 500 000,00 PLN

Data naboru

Start

20.11.2023

Koniec

03.12.2023

Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.14-IP.01-029/23