6.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich, typ B. Wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich, Typ B: wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP
Spis treści

Wyniki oceny

Informacja na temat złożonych wniosków

3 grudnia 2023 r. o godzinie 15:00 zakończył się nabór nr FEMP.06.19-IP.01-030/23 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór złożono 1 wniosek o dofinansowanie. 
Wnioskodawca: Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 
Tytuł projektu: Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1)
Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi  
18 998 606,30 PLN, wkład własny: 999 926,65 PLN. 
 

Zatwierdzenie wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1)”

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalno-merytoryczną, 19 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 2522/23 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr FEMP.06.19-IP.01-0333/23 złożonego przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn.: Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1)”, w odpowiedzi na nabór nr FEMP.06.19-IP.01-030/23 w ramach Działania FEMP.6.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich, Typ B: Wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP. Kwota przyznanego dofinansowania: 18 998 606,30 PLN.

pdf

301.61 KB

Obowiązujący od
19.12.2023
Komisją Oceny Projektów

pdf

377.43 KB

Obowiązujący od
19.12.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie -  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Rynek pracy i osoby bezrobotne

Projekt ma na celu wsparcie imigrantów w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zbudowanie postawy społeczeństwa przyjmującego. Uwzględnione przy tym zostaną m.in. sektory, branże, zawody czy kompetencje, w których zidentyfikowano występowanie deficytów. Zostaną podjęte również działania wspierające integrację imigrantów poprzez pomoc w przystosowaniu do życia w regionie czy uświadamianie społeczności korzyści płynących z integracji imigrantów, szczególnie zawodowej. Cele zostaną osiągnięte poprzez: 

 • utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Cudzoziemców, w tym m.in.: 
  • usługi doradcy międzykulturowego;
  • warsztaty z wielokulturowości, warsztaty adaptacyjne;
  • kursy języka polskiego, w szczególności w formie intensywnej (z ew. refundacją kosztów dojazdu, zapewnieniem wyżywienia i opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub dziećmi); 
 • wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, w tym m.in.: 
  • warsztaty z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i postaw pracowniczych oczekiwanych przez małopolskich pracodawców;
  • kursy i szkolenia – w tym m. in. szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy, prawo jazdy B;
  • pomoc w procesie potwierdzania/uznawania kwalifikacji i nostryfikacji dyplomu oraz dofinansowanie kosztów z tym związanych;
  • przyznanie dodatku na zasiedlenie;
  • usługi uzupełniające wsparcie – porady prawne, podatkowe, usługi tłumacza, doradztwo biznesowe, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, wsparcie psychoterapeutyczne i inne; 
 • wsparcie w procesie poszukiwania pracy i integracji w miejscu pracy oraz działania przeciwdziałające dyskryminacji i nierównościom w traktowaniu pracowników cudzoziemskich, w tym m.in.:
  • udzielanie informacji w zakresie zatrudniania cudzoziemców dla przedsiębiorców zainteresowanych lub zatrudniających cudzoziemców, w tym usługi prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
  • usługi tłumaczenia dokumentacji rekrutacyjnej oraz stanowiskowej (np. tłumaczenie umowy, przepisów BHP, instrukcji stanowiskowych) ułatwiające zatrudnienie cudzoziemca;
  • nauka języka polskiego u pracodawcy lub w czasie pracy (z refundacją kosztów zastępstwa pracy za czas nauki języka polskiego przez cudzoziemca);
  • webinaria dot. zatrudniania cudzoziemców i legalizacji pobytu;
  • zmniejszanie nierówności płacowych oraz ułatwienie w znalezieniu pracy osobom bez doświadczenia pracy w Polsce lub ze słabą znajomością języka polskiego/brakiem kwalifikacji/inne deficyty, np. dofinansowanie kosztów zatrudnienia cudzoziemca;
  • dodatek mentorsko-integracyjny; 
  • szkolenia z wielokulturowości, komunikacji kulturowej oraz zarządzania różnorodnym zespołem dla pracodawców i współpracowników; 
 • działania świadomościowe budujące postawę społeczeństwa przyjmującego, w tym m.in.: 
  • zawiązanie partnerstwa, które zaangażuje organizacje i partnerów społecznych do budowania trwałego systemu wsparcia obywateli państw trzecich oraz zwiększy komplementarność działań na rzecz integracji cudzoziemców podejmowanych w województwie małopolskim;
  • szkolenia z komunikacji wielokulturowej dla powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji publicznych w województwie małopolskim, w tym on-line;
  • organizacja cyklicznych konferencji poświęconych tematyce integracji cudzoziemców i komunikacji wielkokulturowej, w tym wydarzenia w podregionach;
  • kampania społeczna budująca postawę społeczeństwa otwartego, uświadamiająca korzyści z przyjęcia cudzoziemców, promująca dobre praktyki w tym obszarze, w tym np. organizacja konkursu na gminę/organizację pozarządową/pracodawcę przyjaznego cudzoziemcom. Wsparcie zakłada indywidualizację, co oznacza, że katalog usług będzie dopasowany do potrzeb i możliwości danej osoby.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu.
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.1 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny.
   

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski należy składać od 20.11.2023 r. do 03.12.2023 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

35 strony

677.22 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

85 strony

1.49 MB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

15 strony

490.31 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

35 strony

701.68 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

52 strony

1.06 MB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

83 strony

1017.91 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

2 strony

209.31 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

pdf

22 strony

720.31 KB

Obowiązujący od
17.11.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Pula środków na nabór

19 000 003,84 PLN

Data naboru

Start

20.11.2023

Koniec

03.12.2023

Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.19-IP.01-030/23