6.27 Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.27 Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+, typ projektu: A: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia zatrudnienia w regionie, typ projektu B: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla równości szans kobiet i mężczyzn, typ projektu C: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji dzieci i młodzieży, typ projektu D: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji osób dorosłych, typ projektu E: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, typ projektu F: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia obywateli państw trzecich.
Spis treści

Wyniki oceny

pdf

6 strony

335.3 KB

Obowiązujący od
21.03.2024

pdf

1 strony

212.92 KB

Obowiązujący od
21.03.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  • partnerzy społeczni

Rodzaj pomocy

  • konkurencyjny

W ramach Działania zaplanowano interwencje na rzecz budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz potencjału partnerów społecznych, w następujących 10 obszarach. Każdy obszar obejmuje szeroki katalog możliwych interwencji, tj.:

1. Działania na poziomie organizacji/partnerów:

a) wzmocnienie zasobów ludzkich w organizacjach (rozwój umiejętności pracowników);

b) wsparcie dodatkowego zatrudnienia (wyłącznie jako element innych działań zmierzających do budowania potencjału do realizacji działań z zakresu polityki zatrudnienia, edukacji lub włączenia społecznego, tj. niemożliwe są projekty polegające wyłącznie na finansowaniu bieżącego funkcjonowania czy kosztów operacyjnych tych podmiotów);

c) wsparcie rozwoju wolontariatu w organizacjach, w tym przygotowanie wolontariuszy;

d) budowanie bazy członkowskiej e) kształtowanie postaw i umiejętności liderów/liderek.

2. Działania zapewniające lepszą wydolność materialną i finansową (usługi lub szkolenia/doradztwo w tym zakresie):

a) ekonomizacja działalności (niekoniecznie w formie ekonomii społecznej)

b) budowanie i poszerzanie bazy darczyńców prywatnych (instytucjonalnych i indywidualnych) –  dotyczy wyłącznie organizacji społeczeństwa obywatelskiego

c) budowanie i efektywne zarządzanie rezerwami, w tym zwiększanie odporności instytucjonalnej w sytuacjach kryzysowych

d) alokacja i wykorzystywanie zasobów, w tym współdzielenie zasobów

e) korzystanie z funduszy pożyczkowych i pomostowych f) optymalizacja kosztów.

3. Działania promujące budowanie relacji z innymi sektorami w tym np. administracją rządową i samorządową, decydentami politycznymi poziomu lokalnego, krajowego i ponadnarodowego, partnerami społecznymi, organizacjami gospodarczymi i biznesem, mediami, środowiskiem akademickim i eksperckim, środowiskiem międzynarodowym, szeroko rozumianą opinią publiczną.

4. Działania budujące refleksyjność sektora organizacji/partnerów:

a) zdolność do budowania strategii,

b) ewaluacja i autoewaluacja (rozwój narzędzi, umiejętności, dostępność usług w tym zakresie),

c) dostęp do baz danych i baz wiedzy innych środowisk,

d) zapewnienie możliwości korzystania z ekspertyz, tworzenie banku ekspertów, e) rozwój metod i narzędzi evidence based policy – zdolność do tworzenia innowacji, prototypów i eksperymentowania - połączonych z wiarygodną oceną ich skuteczności,

f) rozwój narzędzi służących analizie i maksymalizacji wpływu (impact), g) podwyższanie standardów (etycznych, technicznych) działania organizacji.

5. Działania w zakresie konsolidacji i samowiedzy środowiska:

a) integracja środowisk obywatelskich/partnerów społecznych - tworzenie i rozwój forum organizacji/spotkań formacyjnych

b) tworzenie i wzmacnianie struktur i mechanizmów federacyjnych

c) wsparcie tzw. infrastruktury III sektora - serwisy informacyjne, wsparcie doradcze, szkolenia, inkubacja

d) badania i analizy kondycji partnerów/organizacji

e) tworzenie koalicji/stałych konferencji etc.

f) uczestnictwo w działaniach struktur ponadnarodowych

6. Działania w zakresie aktywizmu obywatelskiego – podstawy działania sektora społeczeństwa obywatelskiego (dotyczy wyłącznie budowania potencjału organizacji społ. obywatelskiego):

a) promocja szeroko pojętej aktywności obywatelskiej

b) edukacja obywatelska

c) promocja wolontariatu

d) promocja lokalnej filantropii

e) wsparcie dla grup nieformalnych i ruchów społecznych

7. Działania w zakresie wsparcia i rozwoju partycypacji i rzecznictwa:

a) wsparcie rozwoju rzecznictwa na rzecz członków i podopiecznych

b) wsparcie partycypacji w formułowaniu lokalnych i krajowych branżowych polityk publicznych

c) rozwój i zastosowanie narzędzi partycypacji obywatelskiej (wysłuchania, narady, debaty, panele obywatelskie, sądy obywatelskie etc.)

d) podnoszenie zdolności do budowania koalicji i uwspólniania stanowisk

8. Działania w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych w następujących wymiarach:

a) programowania (ekspercki udział w grupach roboczych, ciałach doradczych lub konsultacyjnych, konsultacjach społecznych, komitetach monitorujących, udział w formułowaniu warunków i kryteriów wyboru projektów)

b) realizacji działań (rola beneficjentów, partnerów, zleceniobiorców i wykonawców)

c) monitorowania (ekspercki udział w grupach roboczych, ciałach doradczych lub konsultacyjnych, konsultacjach społecznych, komitetach monitorujących) w tym w roli zewnętrznych watch-dogów (organizacji strażniczych)

d) ewaluacji (ekspercki udział w grupach roboczych, ciałach doradczych lub konsultacyjnych, konsultacjach społecznych, komitetach monitorujących).

9. Działania w zakresie niezbędnego wsparcia technicznego i rozwoju instytucjonalnego (organizational development)

a) rozwój kompetencji i narzędzi IT

b) rozwój kompetencji zarządczych w organizacjach (good governance)

10. Działania w zakresie podnoszenia jakości (w tym poprzez rozwój kompetencji kadr) i dostępności usług świadczonych przez organizacje pozarządowe/partnerów społecznych w obszarze EFS+.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

- Wniosek o dofinansowanie projektu

- Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych - załącznik nr 10 do Regulaminu

Jak przygotować wniosek?

Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek.

Jak składać wniosek

Poprzez system IGA dostępny pod adresem https://iga.malopolska.pl – wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Pamiętaj - nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

Online

Poprzez system IGA dostępny pod adresem https://iga.malopolska.pl - wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie dokumenty należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES.

Przydatne wskazówki

  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego naboru.
  2. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym.
  3. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

27 strony

301.69 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

13 strony

416.1 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

83 strony

958.19 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

15 strony

255.75 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

2 strony

131.75 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

15 strony

285.05 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

75 strony

650.88 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

docx

32 strony

154.26 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

pdf

10 strony

195.61 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

docx

2 strony

61.41 KB

Obowiązujący od
17.01.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

21 498 895,18 PLN w podziale na typy projektów wskazane w Regulaminie wyboru projektów

Data naboru

Start

17.01.2024

Koniec

19.03.2024

Termin rozstrzygnięcia

lipiec 2024
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Polska
Osoba do kontaktu:
Barbara Dadej
barbara.dadej@wup-krakow.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.27-IP.02-002/24