6.23 Włączenie społeczne - projekty województwa małopolskiego, typ projektu D: Usługi z zakresu teleopieki

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.23 Włączenie społeczne - projekty województwa małopolskiego, typ projektu D: Usługi z zakresu teleopieki
Spis treści

Wyniki oceny

Informacja na temat złożonych wniosków

29 lutego 2024 r. o godzinie 15:00 zakończył się nabór nr FEMP.06.23-IP.01-009/24

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór złożono 1 wniosek o dofinansowanie. 

Wnioskodawca: Województwo Małopolskie - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Tytuł projektu: Małopolski Tele-Anioł 2.0

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi  
147 947 791,30  PLN, wkład własny: 7 786 725,86  PLN. 

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM.

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa
 • Ochrona zdrowia
 • Usługi publiczne

Celem projektu ma być poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność) poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę). Połączenie usług opiekuńczych z usługami teleopieki oraz telemedycyny ma umożliwić dłuższe i bezpieczne funkcjonowanie w środowisku lokalnym, a tym samym wspierać rozwój opieki zdeinstytucjonalizowanej w regionie. 

 Zakres projektu ma obejmować przynajmniej: 

 • wsparcie w postaci usług teleopiekuńczych dla każdego uczestnika projektu (całodobowe Centrum Teleopieki, opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS lub inne urządzenia pełniące funkcję opaski dla osób ze szczególnymi potrzebami; dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności lub schorzeń)
 • wsparcie w zakresie usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania (Indywidualne Plany Wsparcia i Opieki dostosowane do potrzeb każdego uczestnika, opieka świadczona przez wykwalifikowany personel, upowszechnianie pomocy sąsiedzkiej świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące wraz z ich przeszkoleniem, realizacja szkoleń przygotowujących do świadczenia usług opiekuńczych i sąsiedzkich);
 • wsparcie w zakresie usług telemedycznych – pilotaż (zdalna opieka i monitoring stanu zdrowia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z wykorzystaniem urządzeń do telemonitoringu, możliwość konsultacji telefonicznych lub wideokonsultacji z lekarzem/ pielęgniarką/ rehabilitantem/ psychologiem);
 • opieka wytchnieniowa. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu, 
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.1 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 01.02.2024 r. do 29.02.2024 r. do godz. 15:00:00

Dokumenty

pdf

38 strony

801.79 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

85 strony

1.49 MB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

15 strony

490.55 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

23 strony

565.15 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

24 strony

847.13 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

47 strony

1.52 MB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

2 strony

209.33 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

23 strony

722.5 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Pula środków na nabór

147 947 791,31 PLN

Data naboru

Start

01.02.2024

Koniec

29.02.2024

Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.23-IP.01-009/24