Działanie 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne, typ A. Lokalne inicjatywy edukacyjne w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działanie 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne, typ projektu A. Lokalne inicjatywy edukacyjne w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie podmiot działający lokalnie (tj. posiadający siedzibę, filię, delegaturę, lokalny oddział, inną formę działalności (zorganizowaną reprezentację) na terenie objętym wsparciem w projekcie) i znający sytuację oraz problemy wspieranych społeczności. 

Wnioskodawca nie może złożyć w naborze więcej niż jednego wniosku i nie może występować jako partner w jakimkolwiek innym projekcie, co do którego wniosek został złożony w naborze. 

Partner (jeśli dotyczy) nie może złożyć w naborze wniosku o dofinansowanie i nie może występować jako partner w innym projekcie, co do którego wniosek został złożony w naborze. 

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

W ramach konkursu możliwa będzie realizacja lokalnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym dotyczących dzieci i młodzieży (do 24 r.ż.) poprzez m.in.:  

 • działania zwiększające szanse edukacyjne dzieci i młodzieży,  
 • działania prowadzące do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz większych szans na rynku pracy, służące rozwojowi szerokiego zestawu umiejętności i kompetencji w tym kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych,  
 • wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich i wspierania rozwoju i edukacji dzieci na każdym etapie nauki (jako element szerszego projektu),
 • działania ukierunkowane na profilaktykę dobrostanu psychicznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży,  
 • działania integrujące dzieci i młodzież z grup mniejszościowych w szczególności tych, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r.,  
 • działania edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, w szczególności  uwrażliwiające na problem zmian klimatycznych i zagrożeń z nich wynikających,
 • działania z zakresu doradztwa edukacyjnego i zawodowego, 
 • działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, wielokulturowością, związane z budowaniem postaw obywatelskich i prospołecznych,   
 • działania informacyjno-promocyjne, świadomościowe dotyczące obszaru edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży (jako element szerszego projektu). 

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów

Minimalna wartość projektu: 25 000,00 PLN.  
Maksymalna wartość projektu: 100 000,00 PLN. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu. 
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektów. 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 28.03.2024 r. do 23.05.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

75 strony

1.17 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

26 strony

628.13 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

16 strony

502.28 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

96 strony

1.37 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

12 strony

548.95 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

52 strony

739.54 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

23 strony

555.42 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

10 strony

568.85 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

211 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

435.92 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

90 %

Pula środków na nabór

11 465 206,65 PLN

Data naboru

Start

28.03.2024

Koniec

23.05.2024

Termin rozstrzygnięcia

Listopad 2024 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.13-IP.01-021/24