Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ A. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu A. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
Spis treści

Wyniki oceny

Lista złożonych wniosków

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektu A. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

W okresie trwania naboru nr FEMP.01.03-IP.01-017/24 zarejestrowano 43 wnioski o dofinansowanie.
Łączna kwota dofinansowania w złożonych wnioskach wynosi: 114 996 044,04 zł.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 51 975 600,00 PLN.
Stopień wykorzystania alokacji przeznaczonej na nabór: 221,25%.
Poniżej link do listy zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów.

pdf

609.53 KB

Obowiązujący od
21.05.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • partnerstwa
 • przedsiębiorstwa
 1. MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-caps 
 2. Konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw reprezentowane przez lidera, którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps. 
 3. Konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw z udziałem organizacji badawczych, reprezentowane przez lidera, którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps. 
 4. Przedsiębiorstwa inne niż MŚP i small mid-caps wyłącznie w przypadku: 
  • współpracy z MŚP (realizacja projektu w ramach konsorcjum/partnerstwa lub inna, udokumentowana forma współpracy w zakresie dotyczącym realizacji projektu lub wykorzystania jego efektów) oraz 
  • wykazania wymiernych efektów (korzyści) wynikających z danej formy współpracy dla MŚP. 

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Badania i rozwój
 • Biznes i przedsiębiorczość

W ramach projektu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć dotyczących rozwijania infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia prac B+R oraz służącej uruchamianiu bądź rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach.  

Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia oraz podstawę jego oceny stanowi agenda badawcza rozumiana jako plan dotyczący przeprowadzenia prac B+R, mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym (dotyczących podstawowych funkcji przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Minimalny zakres wymaganej agendy badawczej określony został w Załączniku nr 10 do Regulaminu. 

Wsparcie w ramach naboru jest udzielane wyłącznie na projekty dotyczące inwestycji w całości zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 500 000,00 PLN. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.  
 2. Załączniki: 
  • agenda badawcza sporządzona jako osobny dokument (zgodnie z minimalnym zakresem określonym w Załączniku nr 10 do Regulaminu), 
  • analiza finansowa w postaci arkusza kalkulacyjnego (sporządzona zgodnie z wzorem), 
  • załączniki dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis (zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów). 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 27.03.2024 r. do 20.05.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

58 strony

1.03 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

37 strony

565.84 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

9 strony

508.89 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

xlsx

144.81 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

xlsx

85.62 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

2 strony

439.33 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

45 strony

994.18 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

2 strony

603.97 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

6 strony

624.59 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

52 strony

830.5 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

zip

3.54 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

11 strony

903.81 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

2 strony

201.41 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

609.74 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

690.27 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

docx

77.47 KB

Obowiązujący od
19.04.2024

pdf

1 strony

389.12 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

80 %

Pula środków na nabór

51 975 600,00 zł

Data naboru

Start

27.03.2024

Koniec

20.05.2024

Termin rozstrzygnięcia

Grudzień 2024 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.01.03-IP.01-017/24