Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie (typ C, D, E)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, typ C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych, typ D. Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, typ E. Usługi w zakresie interwencji kryzysowej
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa

Typ C:  

Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych: 

 • Wsparcie  tworzenia lub działalności placówek  zapewniających dzienną opiekę dla osób potrzebujących  wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zakres usług świadczonych w placówce powinien obejmować co najmniej: 
  • usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne obejmujące co najmniej: pobyt w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i opiekę higieniczną, ciepły posiłek i możliwość dowozu uczestników,  
  • usługi terapeutyczne obejmujące m.in. udział w terapii zajęciowej, udział w zajęciach podnoszących/utrzymujących sprawność psychiczną i fizyczną, 
  • usługi wspomagające (m.in. informacja, edukacja, wsparcie i poradnictwo dla uczestników i opiekunów). 
 • Działania na rzecz opiekunów faktycznych  (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia  poprzez dofinansowanie centrów wsparcia opiekunów, oferujących co najmniej: 
  • wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów faktycznych, m.in. grupy wsparcia, indywidualne poradnictwo, szkolenia i praktyki opiekuńcze, zespołowa asystentura (w formach mobilnych/niestacjonarnych), 
  • działania zwiększające dostęp opiekunów do informacji nt. możliwości wsparcia, świadczeń itp., ułatwiających opiekę,  
  • działania informacyjno-edukacyjne kierowane do kadr związanych z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza służby zdrowia i pomocy społecznej. 

   Zakres udzielanego wsparcia może obejmować dodatkowo: 
  • opiekę  wytchnieniową 
  • ułatwienia w dostępie opiekunów faktycznych  do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką obsługi  i doradztwem, 
  • wielokierunkowe wsparcie w trybie pilnym osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania i ich opiekunów, po pobycie w szpitalu. 
 • Jako uzupełnienie wsparcia w typie C, w celu umożliwienia pozostania lub lepszego funkcjonowania w społeczności, możliwe są działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo (np. likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, wypożyczenie/zakup sprzętu, dowożenie posiłków) oraz inne działania, które będą przeciwdziałać lub opóźnią konieczność zapewnienia opieki instytucjonalnej. 
 • W ramach ww. typu przewiduje się realizację projektów dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, w środowisku oraz miejscu zamieszkania, obejmujących np. sąsiedzkie usługi  opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie. 
 • Realizacja usług społecznych w formule dziennego domu pomocy lub centrum wsparcia opiekunów zmusi być realizowana zgodnie z właściwymi modelami, które są załącznikami do Regulaminu konkursu.  

Typ D: 

Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego: 

 • Wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań treningowych i  wspomaganych poprzez tworzenie miejsc w nowoutworzonych lub istniejących mieszkaniach. W mieszkaniach będą zapewnione: 
  • usługi wspierające pobyt w mieszkaniu (m.in. opiekuńcze, asystenckie) 
  • usługi wspierające aktywność (np. trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja ze społecznością lokalną). 
 • Liczba miejsc w mieszkaniu (treningowym, wspomaganym lub mieszkaniu z usługami/ze wsparciem) nie może być większa niż 3, chyba że większa liczba miejsc wynika z faktu bycia rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Pokoje w mieszkaniu powinny być 1-osobowe. 

Mieszkania nie mogą być zlokalizowane na nieruchomości, na której znajduje się placówka opieki instytucjonalnej. 

Typ E: 

Usługi w zakresie interwencji kryzysowej: 

Wsparcie działalności ośrodków interwencji kryzysowej (OIK). Zakres udzielanego wsparcia może obejmować: 

 • tworzenie nowych ośrodków interwencji kryzysowej, 
 • wsparcie rozwoju istniejących ośrodków interwencji kryzysowej (pod warunkiem rozszerzenia oferty usług świadczonych przez ośrodek lub zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług).

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu. 
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektów. 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 12.04.2024 r. do 05.06.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

95 strony

1.05 MB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

35 strony

1.23 MB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

16 strony

497.99 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

91 strony

1.33 MB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

16 strony

593.25 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

61 strony

1.02 MB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

53 strony

735.72 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

23 strony

650.32 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

13 strony

484.93 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

10 strony

566.93 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

3 strony

209.69 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

3 strony

601.91 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

38 strony

818.11 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

2 strony

415.75 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

2 strony

431.63 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

1 strony

378.96 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

pdf

1 strony

380.79 KB

Obowiązujący od
10.04.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

38 726 919,94 PLN

Data naboru

Start

12.04.2024

Koniec

05.06.2024

Termin rozstrzygnięcia

IV kwartał 2024
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.21-IP.01-028/24