6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 6, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy.
Spis treści

Wyniki oceny

Wyniki oceny

19 lipca 2023 r. o godzinie 23:59 zakończył się nabór nr FEMP.06.02-IP.02-010/23. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na nabór złożono 1 wniosek o dofinansowanie.
Wnioskodawca Skarb Państwa – Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców pracy w Krakowie.
Tytuł projektu: „Zdobądź nowe umiejętności”
Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi 1 274 999,91 PLN, wkład własny: 224 998,89 PLN.
 

pdf

1 strony

109.64 KB

Obowiązujący od
01.09.2023
Komisją Oceny Projektów

pdf

102.58 KB

Obowiązujący od
01.09.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • służby publiczne

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest Skarb Państwa – Małopolski Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się Skarb Państwa – Małopolski Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy.

Rodzaj pomocy

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa
 • Rynek pracy i osoby bezrobotne

Realizowany będzie projekt Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy dotyczący wsparcia osób młodych w wieku 15-24 lata znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym także osób biernych zawodowo. 
W ramach projektu realizowane będą instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz działania towarzyszące aktywizacji edukacyjno-zawodowej w tym dotyczące:

 • identyfikacji deficytów edukacyjnych i społeczno-wychowawczych, 
 • potrzeb i umiejętności danej osoby służące doborowi form wsparcia (instrumentów i usług rynku pracy) do indywidualnej sytuacji danej osoby;
 • doradztwa, poradnictwa i mentoringu ukierunkowanego na osobę młodą służącego zmotywowaniu oraz przygotowaniu danej osoby do wejścia na rynek pracy i na wymogi związane z uczeniem się przez całe życie;
 • wsparcia osób młodych w wyrównaniu zaległości edukacyjnych oraz rozwijaniu zdolności i umiejętności m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć integracyjnych i rozwoju osobistego;
 • wsparcia rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych osób młodych m.in. poprzez zajęcia terapeutyczno-korekcyjne, szkolenia z zakresu tzw. kompetencji miękkich służące redukcji zachowań dysfunkcjonalnych;
 • wsparcia osób młodych w podnoszeniu umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych potrzebnych do wykonywania danego zawodu m.in. poprzez organizację różnego typu szkoleń służących skutecznemu wejściu na rynek pracy i pomyślnemu funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie projektu
 • Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych – załącznik nr 6 do Regulaminu

Jak przygotować wniosek?

Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektu – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek.
Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektu i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru.
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowany wraz z załącznikiem i składany wyłącznie za pośrednictwem systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.

Przydatne wskazówki

1.    Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego naboru.
2.    Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym.
3.    Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów.

Dokumenty

pdf

60 strony

488.82 KB

Obowiązujący od
05.07.2023

pdf

18 strony

261.91 KB

Obowiązujący od
05.07.2023

pdf

16 strony

283.22 KB

Obowiązujący od
05.07.2023

pdf

11 strony

203.28 KB

Obowiązujący od
05.07.2023

pdf

72 strony

683.09 KB

Obowiązujący od
05.07.2023

pdf

74 strony

868.42 KB

Obowiązujący od
05.07.2023

pdf

11 strony

367.56 KB

Obowiązujący od
05.07.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

1 275 000,00 zł

Data naboru

Start

05.07.2023

Koniec

19.07.2023

Termin rozstrzygnięcia

sierpień 2023 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Polska
Osoba do kontaktu:
Michał Knap
michal.knap@wup-krakow.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.02-IP.02-010/23