6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.
Spis treści

Wyniki oceny

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 lutego 2024 roku Uchwałą nr 344/24 zatwierdził Listę ocenionych projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr FEMP.06.18-IP.01-013/23.
Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w piśmie do Wnioskodawców wskazanych na Liście ocenionych projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr FEMP.06.18-IP.01-013/23.

Poniżej, w plikach do pobrania: 
 

Komisją Oceny Projektów

pdf

290.09 KB

Obowiązujący od
21.02.2024

Lista z wynikami oceny formalno-merytorycznej


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu oceny formalno-merytorycznej i o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze konkurencyjnym nr FEMP.06.18-IP.01-013/23 dla Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, typ projektu A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej, w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskiej dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Informacja na temat złożonych wniosków

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, Typ projektu A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej – nr FEMP.06.18-IP.01-013/23.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr FEMP.06.18-IP.01-013/23 wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie projektu.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 99 734 017,86 PLN, co stanowi 84,84% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. 

pdf

387.14 KB

Obowiązujący od
09.11.2023

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe

O dofinansowanie projektu w konkursie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty 
wyszczególnione w SZOP, tj. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa
 • Rynek pracy i osoby bezrobotne

W ramach działania przewidziano realizację przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES) usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej obejmujących:

 1. animację lokalną polegającą na upowszechnianiu idei i zasad ekonomii społecznej, pobudzaniu aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz inicjowaniu i rozwoju międzysektorowych partnerstw lokalnych;
 2. tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wspieranie prowadzonej przez nie działalności, a także finansowanie powstawania w nich miejsc pracy;
 3. wsparcie działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne, w tym wsparcie w tworzeniu planów reintegracyjnych oraz finansowania tych działań;
 4. wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. wzmacnianie potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego. 

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.5 Regulaminu wyboru projektów.
   

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. 
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek. 
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów – poznaj założenia naboru. 
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek. 
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru – oni udzielą wszystkich informacji.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online, przez system IGA dostępne pod adresem https://iga.malopolska.pl 
do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków


Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wnioski należy składać od 31.07.2023 r. do 18.10.2023 r. do godz. 15.00
 

Dokumenty

pdf

81 strony

914.36 KB

Obowiązujący od
17.10.2023

pdf

2 strony

381.33 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

29 strony

808.69 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

15 strony

493.2 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

19 strony

596.23 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

87 strony

1.03 MB

Obowiązujący od
05.12.2023

pdf

34 strony

1.12 MB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

10 strony

568 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

pdf

3 strony

209.88 KB

Obowiązujący od
26.07.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

117 553 313,93 PLN

Data naboru

Start

31.07.2023

Koniec

08.11.2023

Termin rozstrzygnięcia

Luty 2024
Powiadom o wynikach
Organizator naboru:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Komunikacji
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.18-IP.01-013/23