6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.
Spis treści

Wyniki oceny

Aktualizacja listy złożonych wniosków

W związku z uwzględnieniem dwóch reklamacji, złożonych w trybie przewidzianym w podrozdziale 2.4 Regulaminu wyboru projektów, nastąpiła aktualizacja listy złożonych wniosków.

W ramach naboru nr FEMP.06.10-IP.01-022/23 złożono 87 wniosków o dofinansowanie. Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 223 952 976,89 PLN, co stanowi 442,27% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

pdf

506.96 KB

Obowiązujący od
26.02.2024

Lista złożonych wniosków

7 lutego 2024 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr FEMP.06.10-IP.01-022/23 w ramach Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 85 wniosków o dofinansowanie projektu.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 217 352 257,16 PLN, co stanowi 429,23 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

pdf

249.98 KB

Obowiązujący od
08.02.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorstwa

SPOSÓB WYBORU PROJEKTÓW

 • konkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

W ramach konkursu przewidziano w szczególności realizację następujących działań w szkołach ogólnodostępnych:

 • podnoszenie świadomości, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadry w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb ucznia lub pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, w tym korzystanie przez szkoły i placówki z doradztwa w tym zakresie,
 • działania realizowane we współpracy ze szkołami specjalnymi ukierunkowane na pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami, w szczególności w zakresie wykorzystania doświadczenia i kompetencji kadry specjalistycznej tych szkół oraz działań integrujących uczniów szkół specjalnych i ogólnodostępnych,
 • zatrudnienie dodatkowego personelu, np. asystenta/asystentów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie realizowanego wsparcia,
 • realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
 • realizacja zajęć rewalidacyjnych,
 • realizacja dodatkowego wsparcia dla uczniów, w tym w zakresie specjalnej organizacji nauki zgodnie z indywidualnymi potrzebami, m.in. dla dzieci cudzoziemców oraz dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy,
 • realizacja zajęć z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji,
 • działania usprawniające proces zarządzania szkołą i organizację pracy szkoły w zakresie wsparcia grup, które najbardziej tego potrzebują,
 • poprawa dostępności architektonicznej szkół ogólnodostępnych dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz społeczności lokalnej,
 • dostosowanie pomieszczeń i ich wyposażenia do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności z niepełnosprawnością,
 • wykorzystanie doświadczeń związanych z edukacją włączającą innych krajów europejskich,
 • wsparcie rodziców i opiekunów w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich i wspierania rozwoju dzieci na każdym etapie (np. możliwość konsultacji psychologicznej lub pedagogicznej) – jako element szerszego projektu.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie.
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektu

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów. 
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru. 
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne.
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA dostępny pod adresem https://iga.malopolska.pl   do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski należy składać od 31.10.2023 r. do 07.02.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

948.66 KB

Obowiązujący od
05.12.2023

pdf

647.81 KB

Obowiązujący od
25.10.2023

pdf

495.24 KB

Obowiązujący od
25.10.2023

pdf

560.09 KB

Obowiązujący od
25.10.2023

pdf

3.25 MB

Obowiązujący od
25.10.2023

pdf

2.97 MB

Obowiązujący od
25.10.2023

pdf

1.05 MB

Obowiązujący od
25.10.2023

pdf

566.88 KB

Obowiązujący od
25.10.2023

pdf

209.71 KB

Obowiązujący od
25.10.2023

pdf

519.34 KB

Obowiązujący od
25.10.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

50 637 205,91 PLN

Data naboru

Start

31.10.2023

Koniec

07.02.2024

Termin rozstrzygnięcia

maj/czerwiec 2024
Powiadom o wynikach
INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Punkty informacyjne
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.10-IP.01-022/23