Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie (typ A, B)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, typ A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą, typ B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
Spis treści

Wyniki oceny

Projekty zakwalifikowane do etapu negocjacji

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o zakwalifikowaniu do etapu negocjacji projektów w naborze konkurencyjnym nr FEMP.06.21-IP.01-007/24 dla Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie Typ projektu A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą, Typ projektu B Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskiej dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów negocjacje są prowadzone w projektach do 150% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze, zaczynając od projektu, który uzyskał najlepszą ocenę.

pdf

398.91 KB

Obowiązujący od
23.07.2024

Informacja na temat złożonych wniosków

20 marca 2024 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr FEMP.06.21-IP.01-007/24 w ramach Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, Typ projektów: A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą oraz B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 88 wniosków o dofinansowanie projektu.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 344 263 830,80 PLN, co stanowi 882,39% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej link do listy zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów.

pdf

507.78 KB

Obowiązujący od
21.03.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa

W ramach konkursu przewidziano w szczególności realizację usług wsparcia obejmujących: 

W typie A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą:  

 1. Działania służące wsparciu rodzin przeżywających trudności to w szczególności:   
  • asystentura rodzinna, 
  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne 
  • terapia, mediacje,
  • usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
  • porady, konsultacje prawne (jako uzupełniające wsparcie),
  • organizacja spotkań, w celu wymiany doświadczeń i zapobieganiu izolacji (grupy wsparcia, grupy samopomocowe),
  • rodziny wspierające (pomoc rodzinie z trudnościami w opiece i wychowaniu, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wypełnianiu ról społecznych). 
 2. Zgodnie z założeniami deinstytucjonalizacji wsparciem zostaną objęte nieinstytytucjonalne formy pieczy zastępczej oraz osoby opuszczające pieczę w każdej formie.
 3. Zakres wsparcia systemu pieczy i osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę obejmuje w szczególności:
  • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach,
  • wsparcie dzieci i rodzin (z rodzinnej pieczy zastępczej oraz adopcyjnych) obejmujące co najmniej diagnozę, terapię, wsparcie specjalistyczne, odciążeniowe, turnusy terapeutyczno-wspierające,
  • usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy oraz mające na celu usamodzielnienie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii (co najmniej): wsparcie mieszkaniowe (pomoc w zapewnieniu miejsca zamieszkania po opuszczeniu pieczy, np. wynajem na wolnym rynku, remont/adaptacja lokali komunalnych), wsparcie emocjonalne (np. opieka psychologiczna, grupy wsparcia/samopomocowe), poradnictwo w zakresie realizacji codziennych czynności, jak np. zawieranie umów, załatwianie spraw urzędowych; trening finansowy, wsparcie kompetencyjne (np. diagnoza, kursy, szkolenia, dorywcza praca zarobkowa, działania angażujące wychowanków np. na rzecz społeczności lokalnej, wsparcie w nawiązywaniu relacji), wsparcie informacyjne (np. inicjowanie platform i forów wymiany informacji dotyczących potrzeb i możliwości osób usamodzielnianych).
 4. Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej muszą być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.). Informację w tym zakresie należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie.  

W typie B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży:  

 1. Elementem wparcia będzie tworzenie nowych i rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego (PWD) dla dzieci i młodzieży. 
 2. Wsparcie istniejących PWD jest możliwe wyłącznie pod warunkiem:
  • zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
  • rozszerzenia oferty o nowe formy wsparcia.
 3. Wsparcie jest realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Informację w tym zakresie należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek.
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski należy składać od 29.01.2024 r. do 20.03.2024 r. do godz. 15:00.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

76 strony

1.26 MB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

31 strony

1.1 MB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

16 strony

495.83 KB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

92 strony

1.33 MB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

13 strony

569.32 KB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

85 strony

3.27 MB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

79 strony

2.98 MB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

35 strony

1.03 MB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

10 strony

566.34 KB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

3 strony

202.66 KB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

3 strony

427.82 KB

Obowiązujący od
24.01.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Pula środków na nabór

39 014 961,86 PLN

Data naboru

Start

29.01.2024

Koniec

20.03.2024

Termin rozstrzygnięcia

III kwartał 2024 r.
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.21-IP.01-007/24