Działanie 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu A

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu A Drogi powiatowe.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • administracja publiczna
  • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

1)    Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
2)    Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
3)    Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
4)    Zarządcy dróg publicznych,
5)    Policja, straż pożarna i służby ratownicze

Sposób wyboru projektów

  • konkurencyjny

Na co

  • Transport

Nabór obejmuje typ projektu: A. Drogi powiatowe. 

W ramach typu projektu A wspierana będzie interwencja, dotycząca:

a)    budowy, przebudowy dróg powiatowych;
b)    budowy, przebudowy obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych; 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym ścieżkami rowerowymi, chodnikami.

W przypadku dróg powiatowych, w tym inwestycji dotyczących obiektów inżynieryjnych, interwencja jest ograniczona wyłącznie do tzw. inwestycji o charakterze dostępowym, tj. spełniających jeden z następujących warunków: stanowiących brakujące połączenia do sieci TEN-T lub przejść granicznych lub terminali intermodalnych lub centrów logistycznych lub terenów inwestycyjnych lub innych gałęzi transportu. Ograniczenie to nie dotyczy budowy/ przebudowy obwodnic oraz obejść miast i miejscowości.

Inwestycje planowane do objęcia wsparciem muszą wynikać z aktualnego dokumentu planistycznego w obszarze transportu przygotowanego na poziomie samorządu powiatu (co oznacza, że zakres i cele projektu są bezpośrednio powiązane z takim dokumentem i jego celami albo projekt został uwzględniony wykazie projektów/ inwestycji ujętych w takim dokumencie.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

-    Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-    Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-    Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
 

Jak przygotować wniosek?

1.    Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
2.    Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
3.    Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
4.    Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
5.    Załóż konto w Systemie IGA.
 

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Przydatne wskazówki

  1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
  3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
  4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

48 strony

1 MB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

48 strony

764.66 KB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

6 strony

767.54 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
24.01.2024

zip

1.4 MB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

8 strony

1.14 MB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

6 strony

507.42 KB

Obowiązujący od
14.02.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

62 655 600,00 zł

Data naboru

Start

25.01.2024

Koniec

29.03.2024

Termin rozstrzygnięcia

sierpień 2024 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym w Krakowie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.04.03-IZ.00-010/24