Działanie 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu B

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie 4.3 Drogi powiatowe, typ projektu B Bezpieczeństwo na drogach, w tym budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego.
Spis treści

Wyniki oceny

Informacje nt. złożonych wniosków

W ramach naboru do Działania 4.3 typ B złożono 3 projekty na kwotę dofinansowania: 687 075,25 zł co stanowi 8,03 % dostępnej w ramach naboru alokacji.

pdf

309.33 KB

Obowiązujący od
04.04.2024

Informacja o wynikach oceny formalnej

W dniu 14.06.2024 r. zakończył się etap oceny formalnej dla Działania 4.3 Typ B Bezpieczeństwo na drogach, w tym budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego. Wynik pozytywny uzyskały 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 3 973 586,88 zł, co stanowi 46,42% alokacji.

pdf

57.14 KB

Obowiązujący od
14.06.2024

Informacja o wynikach oceny finansowej

W dniu 28 czerwca 2024 roku zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru nr FEMP.04.03-IZ.00-011/24.

Wynik pozytywny uzyskały 3 projekty na kwotę dofinansowania wynoszącą 3 973 586,89 zł.

pdf

215.51 KB

Obowiązujący od
28.06.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • administracja publiczna
  • służby publiczne

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

1)    Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
2)    Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
3)    Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
4)    Zarządcy dróg publicznych,
5)    Policja, straż pożarna i służby ratownicze

Sposób wyboru projektów

  • konkurencyjny

Na co

  • Transport

Nabór obejmuje typ projektu: B Bezpieczeństwo na drogach, w tym budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego. 

W ramach typu projektu B wsparciem objęte zostaną następujące kategorie inwestycji:

-    punktowe inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz inwestycje zwiększające bezpieczeństwo pieszych, np. budowa lub przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych, likwidacja punktów kolizyjnych na drogach powiatowych, np. poprzez przebudowę skrzyżowań w tym np. budowę pasów do lewoskrętu lub rond w miejsce skrzyżowań, budowa zatok autobusowych.
-    budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych, a także nauki jazdy na rowerze, motorowerze, czy alternatywnymi środkami transportu (hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch).

Inwestycje planowane do objęcia wsparciem muszą wynikać z aktualnego dokumentu planistycznego w obszarze transportu przygotowanego na poziomie samorządu powiatu (co oznacza, że zakres i cele projektu są bezpośrednio powiązane z takim dokumentem i jego celami albo projekt został uwzględniony wykazie projektów/ inwestycji ujętych w takim dokumencie.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

-    Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-    Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-    Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji

Jak przygotować wniosek?

1.    Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
2.    Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
3.    Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
4.    Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
5.    Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przydatne wskazówki

  1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
  3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
  4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Dokumenty

pdf

46 strony

924.78 KB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

48 strony

592.36 KB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

7 strony

775.17 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
24.01.2024

zip

1.4 MB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

8 strony

1.14 MB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

4 strony

411.72 KB

Obowiązujący od
24.01.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

8 560 903,15 zł

Data naboru

Start

25.01.2024

Koniec

29.03.2024

Termin rozstrzygnięcia

sierpień 2024 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym w Krakowie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.04.03-IZ.00-011/24