6.12 Edukacja - projekty Województwa Małopolskiego, typ B: Koordynacja kształcenia zawodowego  

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.12 Edukacja - projekty Województwa Małopolskiego, typ B: Koordynacja kształcenia zawodowego  
Spis treści

Wyniki oceny

Wybór projektu do dofinansowania

Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Zawodowa Małopolska”.


W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalno-merytoryczną, 14 maja 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1039/24 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu o znaczeniu strategicznym nr FEMP.06.12-IP.01-0315/24 złożonego przez Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pn.: „Zawodowa Małopolska” w odpowiedzi na nabór nr FEMP.06.12-IP.01-008/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ B: Koordynacja kształcenia zawodowego.

Kwota przyznanego dofinansowania: 14 350 050,00 PLN.


 

Komisją Oceny Projektów

pdf

378.51 KB

Obowiązujący od
15.05.2024

Informacja na temat złożonych wniosków

29 lutego 2024 r. o godzinie 15:00 zakończył się nabór nr FEMP.06.12-IP.01-008/24

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór złożono 1 wniosek o dofinansowanie. 

Wnioskodawca: Województwo Małopolskie - Departament Edukacji

Tytuł projektu: Zawodowa Małopolska

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi  
14 350 050,00 PLN, wkład własny: 1 594 450,00 PLN.
 

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • służby publiczne

Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ośrodki kształcenia dorosłych, Szkoły i inne placówki systemu oświaty.

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Departament Edukacji UMWM.

 

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

Głównym celem projektu planowanego do realizacji jest wsparcie i koordynacja polityki edukacyjnej regionu w zakresie kształcenia zawodowego poprzez:  

 • Budowanie współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorczości, a sektorem szkolnictwa zawodowego oraz ułatwienie zdobywania kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, a przedsiębiorcom pozyskiwanie pracowników i wpływ na ich przygotowanie do zawodu. 
 • Wsparcie szkół i placówek kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie w branżach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz turystyczno – gastronomiczno – hotelarskiej.  
 • Wsparcie wychowanków Małopolskich Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Małopolskich Ośrodków Socjoterapii (MOS) (publicznych i niepublicznych) – wyposażenie ich w kompetencje, kwalifikacje edukacyjno – społeczne wspierające ich przejście do nauki ( kontynuacji nauki) w szkołach ogólnodostępnych.    

Planowany do realizacji projekt będzie składał się z 3 komponentów.  

Komponent 1  - planowana jest realizacja następujących działań:  

 • działania informacyjne w zakresie kształcenia zawodowego oraz branż /zawodów/kwalifikacji deficytowych na poziomie województwa skierowane do organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, 
 • działania na rzecz rozwoju współpracy między szkołami, a środowiskiem pracodawców poprzez m.in. organizację rad branżowych,  
 • działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (w tym organizacja Festiwalu Zawodów, organizacja konkursów branżowych),  
 • organizacja warsztatów (weekendowych) naukowej inspiracji dla uczniów szkół kształcących zawodowo.  

Komponent 2  - planowana jest realizacja następujących działań:  

 • realizację kursów prowadzonych do uzyskania przez uczniów uprawnień i kwalifikacji zawodowych, w tym w szczególności w zakresie gospodarki zielonej,
 • współpracę szkół i placówek ze środowiskiem pracodawców w szczególności kształcenie praktyczne w miejscu pracy  tj. staże uczniowskie/inne staże lub praktyki zawodowe u pracodawców (nie powinna to jedyna forma współpracy),  
 • inne działania uzupełniające  ww. wsparcie, w szczególności:
  • rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami (np. realizacja projektów badawczych, realizacja zajęć wirtualnych),  
  • doskonalenie umiejętności, i kompetencji i kwalifikacji kadr kształcenia zawodowego wspieranych szkół systemu oświaty. Beneficjent zapewnia że realizowane wsparcie nie będzie powielało działań podejmowanych na poziomie krajowym, 
  • doposażenie warsztatów szkolnych,   
  • podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szczególności poprzez realizacje następujących działań:  
   • rozwój u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb, deficytów i uzdolnień uczniów oraz sytuacji społeczno – ekonomicznej, 
   • doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadr wspieranych szkół w zakresie niezbędnym do budowania kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych uczniów. Beneficjent zapewnia, że realizowane wsparcie nie będzie powielało działań podejmowanych na poziomie krajowym.  
  • Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego na każdym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem perspektywy płci, w tym zwalczanie stereotypów związanych z płcią w wyborze kształcenia i ścieżki zawodowej.  
  • Wdrażanie rozwiązań z zakresu edukacji włączającej i interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej. 
  • Wsparcie migrantów, w tym osób uciekających przed wojną w Ukrainie.  
  • Działania ukierunkowane na profilaktykę dobrostanu psychicznego i emocjonalnego uczniów (np. szkolenia, warsztaty, działania świadomościowe) oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne osób uczących się na każdym etapie nauki.  
  • Wsparcie dla rodziców i opiekunów w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich i wspierania rozwoju dzieci na każdym etapie (np. możliwość konsultacji psychologicznej lub pedagogicznej).  
  • Wykorzystanie infrastruktury małopolskich instytucji popularyzujących naukę i innowacje (np. typu fablab, Cogiteon) w celach edukacyjnych (realizacja zajęć dodatkowych, poza lekcjami, zajęć pozaszkolnych).  

Komponent 3  - planowana jest realizacja następujących działań:  

 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wychowanków (uczniów) MOW i MOS nakierowane na kształtowanie podstaw i zachowań akceptowanych w społeczeństwie,  
 • zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego/przedstawienie ścieżek kontynuacji edukacji w systemie ogólnodostępnym,  
 • warsztaty aktywnej obecności w edukacji oraz na rynku pracy i/lub przedsiębiorczości,  
 • zajęcia/kursy wyrównawcze z zakresu edukacji ogólnej (umiejętności przekrojowe; kompetencje kluczowe) oraz kursów branżowych,  
 • działania integracyjne z udziałem kadry i/lub uczniów objętych systemem edukacji ogólnej,  
 • wsparcie pedagogiczno-metodyczne kadry ośrodków MOW i MOS,  
 • organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz z zakresu doradztwa edukacyjnego dla rodziców/opiekunów wychowanków MOW i MOS. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu, 
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.1 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 01.02.2024 r. do 29.02.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

38 strony

801.79 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

85 strony

1.49 MB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

15 strony

490.55 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

23 strony

565.3 KB

Obowiązujący od
28.02.2024

pdf

24 strony

847.13 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

47 strony

1.52 MB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

2 strony

209.33 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

pdf

36 strony

980.59 KB

Obowiązujący od
31.01.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

90 %

Pula środków na nabór

14 350 052,26 PLN

Data naboru

Start

01.02.2024

Koniec

29.02.2024

Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska