Działanie 6.31 Aktywizacja społeczno-zawodowa - ZIT, IIT, typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, Fundusze Europejskie dla Małopolski

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.31 Aktywizacja społeczno-zawodowa - ZIT, IIT.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Otulina Podkrakowska (IIT OPK)
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

W ramach naboru o dofinasowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty znajdujące się na liście projektów ujętej w strategii ZIT/IIT OPK lub liście projektów wynikającej z porozumienia terytorialnego. Warunkiem ubiegania się o środki FEM 2021-2027 na projekty ujęte na liście projektów będzie pozytywne zaopiniowanie strategii terytorialnej przez IZ FEM 2021-2027.

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

 • Nauka i edukacja

W ramach typu A wsparcie polegać będzie na rozwijaniu oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzeniu i rozwoju Centrów Kompetencji Zawodowych (rozumiane jako CKZiU, o którym mowa w art. 93 ustawy Prawo oświatowe lub inny zespół tworzony przez szkoły/placówki analogiczne jak CKZiU oraz realizujący jego zadania) obligatoryjnie poprzez:  

 • realizację kursów prowadzących do uzyskania przez uczniów uprawnień i kwalifikacji zawodowych, w tym w szczególności w zakresie gospodarki zielonej, 
 • współpracę szkół i placówek ze środowiskiem pracodawców w szczególności kształcenie praktyczne w miejscu pracy tj. staże uczniowskie/inne staże lub praktyki zawodowe u pracodawców (nie powinna być to jednak jedyna forma współpracy). 

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie 
 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wskazane w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny. 

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek.
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski należy składać od 29.03.2024 r. do 31.10.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

75 strony

1.01 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

26 strony

629.87 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

15 strony

490.61 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

85 strony

1.49 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

15 strony

656.66 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

61 strony

1.02 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

52 strony

727.88 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

36 strony

939.82 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

273.17 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

4 strony

446.51 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

90%

Maksymalna kwota dofinansowania

Wskazana w strategii ZIT/ITT OPK

Pula środków na nabór

69 708 453,29 PLN

Data naboru

Start

29.03.2024

Koniec

23.04.2024

Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Punkt Kontaktowy
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.31-IP.01-024/24